Административен съд-Пазарджик отмени решение на ОИК, с което с което са обявени резултатите от гласуването на местния референдум в село Синитово

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Административен съд-Пазарджик отмени по жалба от Областен управител на област Пазарджик решение на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум с въпроси: 1. Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 2. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ 3. „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“. Това става ясно от решение на Административния съд. В мотивите си той посочва, че с решение на Общински съвет- Пазарджик се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум с посочените въпроси, и се определя дата на произвеждането 27.10.2019г.(неделя). Съгласно чл. 30, ал. 4 от ЗПУГДВМС Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Анализът на цитираната правна норма сочи извод, че задължението за определяне на дата на референдума в посочените минимални и максимални времеви параметри е императивно предвидено, с оглед гарантиране принципите на законност, достъпност, предвидимост. Неизпълнението води до процесуално нарушение, опорочаващо акта до степен, налагаща неговата отмяна. В конкретния случай се установи, че референдумът е насрочен за ден 39 от вземане на решението. Срокът е посочен от законодателя с оглед възможността избирателят да вземе информирано своето решение, като се изяснят всички обстоятелства и факти в информационна кампания от 30 дни. Съдът посочва, че изискването не е едно формално, а строго регламентирана процедура, която гарантира упражняване на правото на гражданите за участие в местното самоуправление. При установените процесуални нарушения, съдът счита, че производството е опорочено, поради което следва да бъде отменен оспореният административен акт. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.