Административен съд – Смолян отмени наредба на Общински съвет – Неделино

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Смолянският административен съд с Решение № 300/12.09.2019 г. по адм. дело № 260/2019 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян Наредба за управление на отпадъците на община – Неделино, приета с Решение № 347 по протокол № 31/30.07.2013 г. на Общински съвет- Неделино. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Оспорващият прокурор твърди противоречие на цитирания подзаконов нормативен акт с разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове, в редакцията от 2007 г. ДВ бр.№ 46/2007г., като същия е приет, без да е обнародван проекта и без да е даден 14-дневен срок за обществено обсъждане. Твърди се, че Наредбата  е приета без данни, проекта за същата, ведно с мотивите и становищата на заинтересованите страни –партии и организации да са били публикувани на интернет страницата на общината преди приемането й.

В мотивите си съдът приема, че  протестът е основателен, тъй като са нарушени процесуалните правила по издаване на оспорения подзаконов административен акт, поради което оспорената наредба следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.