Административен съд – Смолян отмени наредба на Общински съвет – Смолян

Смолянският административен съд с Решение № 288/12.07.2018 г. по адм. дело № 114/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 14 в частта „документ за платена такса по чл.175 от ЗВМД за съответната или предходна година“, чл. 23, ал. 2 в частта „упълномощени от него лица“ и чл.24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Смолян, приета с решение № 145 от 19.07.2012г. по протокол № 10 на Общински съвет Смолян.

В протеста се сочи, че оспорените разпоредби от наредбата са незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока степен, като се прави искане да бъдат отменени.

В мотивите си съдът приема, че разпоредбата на чл. 14 от Наредбата в частта „документ за платена такса по чл.175 от ЗВМД за съответната или предходната година“ противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно разпоредбата на чл. 173, т.1 от ЗВМД, според която разпоредба собствениците на кучета са длъжни при извеждане на кучетата на носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят при проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

Относно разпоредбата на чл.23, ал. 2 от Наредбата в частта  „упълномощени от него лица“ съдът счита също за незаконосъобразно постановена, тъй като  разпоредбата на чл. 472, ал. 5 от ЗВМД не предвижда възможност за делегиране на правомощия по налагане на административни наказания от други лица освен от кмета на община или район.

С разпоредбата на чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата се предвиждат глоби и имуществени санкции различни от тези посочени в Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ или в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ за подобни или сходни случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.