Административният съд във Варна отчете ръст в броя на частните и данъчните дела през 2018 година

През 2018 година се отчита ръст в частните административни дела и делата за разкриване на данъчна и осигурителна информация. Днес в съдебната институция се състоя отчетно събрание за дейността през изминалата година, съобщават от пресслужбата на Административния съд. Председателят на съдия Елена Янакиева отчете в Доклада за дейността, че се налага изводът за запазване на броя на постъпилите дела през 2018 г. – 3 661 броя или с три дела по-малко в сравнение с предходната 2017 година и със 199 повече от постъпилите през 2016 година. През този отчетен период в съда са внесени с 16 повече частни административни дела, като преди две години броят им е бил 476. Въпреки че през 2018 г. няма увеличаване на оспорванията на нормативни текстове от действащите наредби на територията на Варненска  област, спрямо постъпленията през 2017 година, следва да се отбележи, че образуваните дела са два пъти повече в сравнение с постъпленията през 2016 година. Причината е и в изключителната активност на Окръжна прокуратура Варна, при упражняване на правомощията й за осъществяване общ надзор за законност и предвидените в чл.186, ал.2 от АПК. Председателят на Административния съд подчерта, че причини за отлагане на делата в повечето случаи са дължимите съдопроизводствени действия по изслушване на заключения, с оглед назначени експертизи, призоваването и изслушването на свидетели и събирането на писмени доказателства. Съдия Янакиева отбеляза, че броят на делата не бива да бъде използван за единствен източник за измерване действителната натовареност на съдиите. През този отчетен период се запазва трайната положителна тенденция за приключване на голяма част от разглежданите дела през отчетния период. Разгледани през отчетния период са общо 4 617 дела, които са с 94 повече от разгледаните през 2017 година – 4 523 дела. От тях са свършени общо 3 749 дела или 81.2% от делата, който показател е основание да се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по отношение броя на свършените дела. Процентът на необжалваните съдебни актове през този отчетен период е увеличен с 3% в сравнение с 2017 г. Съдия Елена Янакиева подчерта, че от анализа на данните в доклада се налагат изводите, че съдиите при изготвяне на съдебните актове са проявили изключителен професионализъм и са показали отлична теоретична подготовка. На отчетното събрание присъстваха зам.-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева, съдия Емилия Миткова – председател на Първо отделение на ВАС и съдия Йовка Дражева – председател на Пето отделение на ВАС.