Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: Над 25 млн. лева във вид на помощи са изплатени през деветмесечието на 2018 година

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, какво показват финансовите анализи по отношение на приключилото деветмесечие на 2018 година?

Адриана Григорова: 25 412 690 лева във вид на помощи са изплатени от социалната дирекция във Варна за деветмесечието на 2018 година. Отново най-голям е относителният дял на помощите, които дирекцията отпуска на основание Закона за семейни помощи за деца и правилника за неговото приложение, които представляват 17,822 млн. лева. По финансов показател следват помощите, които се отпускат по Закона за интеграция на хора с увреждания и Правилника за неговото приложение. Това са интеграционните добавки, които отпускаме на хората с трайни увреждания. За деветмесечието средствата са 4,852 млн. лева. 1 162 600 лева са средствата, отпуснати на хората с увреждания за закупуване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. По финансов показател следват помощите за отопление. Най-малък е относителният дял на социалните помощи, които изплащаме – месечни и еднократни социални помощи, които всяка година намаляват. На последно място са помощите, които дирекцията отпуска на основание Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение, съответно 186 200 лева.

Фокус: Колко лица и семейства са подпомагани от дирекцията с месечни социални помощи?

Адриана Григорова: 440 лица и семейства са подпомагани от социалната дирекция във Варна с месечни социални помощи за деветмесечието на 2018 година. По този показател се отчита намаление с 21% спрямо миналата година. За същия период на 2017 година по програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход социалната дирекция е подпомагала 532 лица и семейства. Характерно за месечните социални помощи, които отпускаме на лица и семейства всеки месец,  е, че през последните години се забелязва темп на намаление, годишно с около 20% и техният дял е незначителен спрямо останалите помощи, които дирекцията отпуска. 95% от подпомаганите лица са в трудоспособна възраст. По -малък е делът на лицата с увреждания или в нетрудоспособна възраст. Подпомаганите лица имат задължение да полагат обществено полезен труд 14 дни в месеца по четири часа. За този период общо 171 души са насочени да положат общественополезен труд. 33 лица са санкционирани, тъй като са отказали да положат общественополезен труд и при първи отказ помощта им се спира за срок от два месеца. На 18 лица подпомагането е прекратено за срок от  година, тъй като те са направили повторен отказ за полагане на обществено полезен труд.

Фокус: А по отношение на семейните помощи какви са тенденциите?

Адриана Григорова: 22 386 семейства, в които се отглеждат 34 690 деца, са подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна през първите девет месеца на 2018 година. Те са получавали месечни семейни помощи на основание  Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение. По този показател имаме тенденция на слабо намаление с около 3%. Най-голям се запазва относителният дял на месечните помощи, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. 20 966 лица и семейства получават такива помощи. За отчетния период дирекцията е отпуснала 2 480 еднократни помощи за раждане. По този показател също се отчита намаление. Дирекцията подпомага с месечна помощ и 1 196 деца с увреждания. През деветмесечието дирекцията е подпомогнала 66 малолетни и непълнолетни майки с помощи в натура.

Фокус: Колко семейства са санкционирани заради допуснати от децата им повече от пет неизвинени отсъствия без уважителна причина?

Адриана Григорова: 759 семейства от Варна и Аксаково са санкционирани заради допуснати от децата им повече от пет неизвинени отсъствия без уважителна причина. В семействата се отглеждат 839 деца. За отчетния деветмесечен период дирекцията е санкционирала и 65 семейства, в които се отглеждат 67 деца в предучилищна възраст, тъй като е допуснато отсъствие повече от три дни без уважителна причина.

Фокус: Какви други помощи са предоставени от дирекцията?

Адриана Григорова: 22 102 лица с трайни увреждания са подпомогнати от социалната дирекция. Помощите се получават по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото приложение. Преди години имаше тенденция на увеличаване на хората с трайни увреждания, но спрямо същия отчетен период на миналата година не се наблюдава повишаване или намаляване на броя на лицата с трайни увреждания. Наблюдава се намаление на броя на лицата с трайни увреждания, които получават целева помощ за изработка, покупка и ремонт на помощни средства и съоръжения. За деветмесечието 2 485 лица са получили такива медицински помощни средства, като се отчита намаление с 20% спрямо същия период на миналата година. Разликата идва от промяната в процедурата по изплащане на тези помощни средства, която настъпи тази година. Увеличен е контролът преди и след закупуване на помощните средства. 10 555 безплатни винетки е предоставила през годината социалната дирекция във Варна на хора с трайни увреждания.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА