Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: Над 24 млн. лева във вид на помощи са отпуснати от дирекцията за първото деветмесечие на 2017 година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна.

Фокус: Г-жо Григорова, какво показва анализът за дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна през първите девет месеца на 2017 година?

Адриана Григорова: Над 24 млн. лева във вид на помощи са отпуснати от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна за първото деветмесечие на 2017 година. Според анализа на натуралните показатели, по които работи Дирекция „Социално подпомагане“ във Варна – програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход, програма за семейни помощи за деца, за интеграция на хора с увреждания, както и законите и нормативните уредби, за деветмесечието на 2017 година отпуснатите помощи по тези основания са в размер на 24,688 млн. лева. Най-голям е относителният дял на семейните помощи, като през деветмесечието отпуснатите от дирекцията средства са в размер над 17 млн. лева. Те представляват 70% от всички средства, които сме изплатили за отчетния период. Следват помощите за хората с увреждания, които са над 4 млн. лева и  съставляват 16% от отпуснатите през периода помощи. Малко над 1,5 млн. лева са отпуснати помощи за закупуване на медицински изделия и помощни средства, а помощите за отопление за периода са около 1 млн. лева. Всички тези помощи представляват 92% от всички средства, които отпускаме на социално слабите граждани. Незначителен е делът на размера на помощите по Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето.

Фокус: Отчита ли се намаляване на семействата, които получават социални помощи?

Адриана Григорова: Според анализа на натуралните показатели, по които работи Дирекция „Социално подпомагане“ във Варна – програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход, 532 лица и семейства са получили такава месечна помощ за деветмесечието на 2017 година. „97% от получаващите помощи са в трудоспособна възраст. Те имат и задължението да полагат обществено полезен труд 14 дни в месеца по четири часа. За този период общо 258 души са насочени да положат общественополезен труд, от които 165 са положили общественополезен труд. 33 лица са санкционирани, тъй като са отказали да положат общественополезен труд и при първи отказ помощта им се спира за срок от два месеца. На 23 лица подпомагането е прекратено за срок от 2 години, тъй като те са направили повторен отказ за полагане на обществено полезен труд. Характерно за този вид помощи е, че те намаляват всяка година средно с 12% до 15%. Спрямо същия период на миналата година помощите са намалели 15%.

Фокус: А отпусканите семейни помощи?

Адриана Григорова: 22 761 семейства, в които се отглеждат 33 183 деца, са подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна през първите девет месеца на 2017 година.  И по отношение на семейните помощи се наблюдава тенденция за намаляване на семействата, които получават тези помощи. Спрямо същия период на 2016 година месечните помощи са намалели с 12%. Най-голям се запазва относителният дял на месечните помощи, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Следим дали децата посещават училище редовно и дали допускат неизвинени отсъствия. За този период 736 семейства са санкционирани заради допуснати от децата им повече от пет неизвинени отсъствия без уважителна причина. В тези семейства се отглеждат общо 837 деца. За отчетния период дирекцията е санкционирала и 50 семейства, в които се отглеждат 52 деца в предучилищна възраст, тъй като е допуснато отсъствие повече от три дни без уважителна причина. Приключи кампанията по прием на заявления за отпускане на целеви помощи за първокласници. По време на кампанията в социалните дирекции са приети общо 1 713 заявления за отпускане на целеви помощи за първокласници. Направени са 12 отказа, основно поради това, че доходът на родителите надвишава праговете на дохода за достъп, който е 400 лева или под 400 лева на член от семейството. Наблюдава се тенденция за намаляване на тези еднократни помощи. 200 семейства по-малко са кандидатствали за отпускане на целева помощ за първокласници спрямо същия период на миналата година. В същото време се наблюдава увеличение на броя на семействата, които получават семейните си помощи в чужбина. 985 са постъпилите заявления за деветте месеца на 2017 година с искане за получаване на помощи в страни от ЕС. Това е една от причините за намаляването на броя на лицата, които получават семейни помощи.

Фокус: Какво показва още анализът за деветмесечието?

Адриана Григорова: За деветмесечието на годината социалната дирекция във Варна е подпомогнала 50 непълнолетни и малолетни майки. Според анализа за дейността на дирекцията през отчетния деветмесечен период са подпомогнати 1 185 деца са със трайни увреждания. Обикновено процентът на децата с трайни увреждания остава непроменен. По отношение на другата програма – за интеграция на хора с увреждания, 22 102 лица с трайни увреждания са получавали различни интеграционни добавки за периода. Наблюдава се намаление с около 5% на лицата, които подават заявки и получават интеграционни добавки. За деветмесечието 2 972 лица са подали заявление за отпускане на медицински и помощни средства, приспособления и  изделия. 10 167 лица с трайни увреждания са се възползвали от правото си да получат безплатни годишни винетки за моторни превозни средства.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА