Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: Трайно намаляват лицата, които получават месечни социални помощи

снимка: pixabay.com

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, какво показва анализът за работата на дирекцията за първото тримесечие на 2018 година?

Адриана Григорова: 8,077 млн. лева във вид на помощи по различни програми са изплатени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна през първото тримесечие на 2018 година. Най-голям е относителният дял на помощите, които дирекцията отпуска на основание Закона за семейни помощи за деца и правилника за неговото приложение, които представляват 5,782 млн. лева. По финансов показател следват помощите, които се отпускат по Закона за интеграция на хора с уврежданията и правилника за неговото приложение. Тези средства за тримесечието са в размер на 1,590 млн. лева. 488 000 лева са средствата, отпуснати на хората с увреждания за закупуване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. Най-малък е относителният дял на помощите, които дирекцията отпуска на основание Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето, съответно 134 400 лева и 65 352 лева. 361 месечни помощи е отпуснала Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна по програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход за първото тримесечие на 2018 година. Спрямо същия период на 2017 година се отчита намаление на отпуснатите месечни социални помощи с 26%. Характерно за този вид помощи е, че всяка година се наблюдава темп на намаление на отпусканите месечните социални помощи. Лицата, които получават този вид помощи, са преди всичко в трудоспособна възраст, майки, които отглеждат децата си до 3-годишна възраст, както и лица с трайни увреждания. 94 лица от тези, които получават помощи, са обхванати в програмите за полагане на общественополезен труд. Със спиране на помощта за период от два месеца са наказани четирима души, а на трима помощта е прекратена за срок от две години заради повторен отказ за полагане на обществено полезен труд. Социалните работници от дирекцията редовно извършват проверки дали действително лицата упражняват общественополезен труд. За анализирания тримесечен период са извършени 6 регулярни проверки, свързани с организацията и изпълнението на общинските програми за полагане на общественополезен труд.

Фокус: А по отношение на отпуснатите еднократни социални помощи?

Адриана Григорова: Увеличава се броят на отпуснатите еднократни социални помощи във Варна. За първото тримесечие на 2018 година дирекцията е отпуснала 79 еднократни помощи, докато за същия период на миналата година отпуснатите еднократни помощи са 50. Това са помощи, които се отпускат при инцидентно възникнали, неочаквани и непредвидени жизненоважни потребности, като операции по спешност, тежки заболявания, претърпян инцидент.  В тези случаи дирекцията отпуска еднократни социални помощи.

Фокус: Колко семейства са подпомогнати от социалната дирекция във Варна в изпълнение на Закона за семейни помощи за деца?

Адриана Григорова: 21 420 семейства са подпомогнати от социалната дирекция във Варна в изпълнение на Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение през първото тримесечие на 2018 година. В  тези семейства се отглеждат общо 29 607 деца. Няма особен ръст по отношение на броя подпомогнати семейства спрямо същия период на миналата година. Има промяна само по отношение на включените лица в обхватът на програмата за семейни помощи. В началото на 2018 година с приетите промени в Закона за държавния бюджет се разшири обхвата на семействата, които получават помощи за деца. Пълният размер на детски надбавки получават семействата с доход до 400 лева на член от семейството, а семействата с доход до 500 лева на член от семейството получават 80% от размера на детските надбавки. Във Варна 951 семейства с доход до 500 лева получават 80% от размера на помощта. 497 семейства са санкционирани през първото тримесечие на 2018 година заради допуснати от децата им неизвинени отсъствия. В тези семейства се отглеждат общо 540 деца. Броят на санкционираните семейства през първото тримесечие на настоящата година не се отличава съществено спрямо същия период на миналата година. Не се отчита тенденция на намаление, което обяснява факта, че санкцията не влияе на семействата по отношение на това децата им да посещават училище редовно. През тримесечния период дирекцията е санкционирала и 44 семейства, в които се отглеждат 46 деца в предучилищна възраст, тъй като са допуснали отсъствие повече от три дни без уважителна причина.

Фокус: А по отношение на останалите помощи?

Адриана Григорова: 9 597 безплатни винетни стикери са отпуснати от социалната дирекция във Варна през първото тримесечие на 2018 година. По отношение на помощите за хората с увреждания, които се отпускат по Програмата за интеграция на хората с увреждания, за периода сме подпомогнали 20 871 лица с трайни увреждания. По този показател няма особена промяна спрямо същия период на предходната година. Дирекцията е отпуснала помощи в натура на 48 малолетни и непълнолетни майки, подпомогнати са още 1 120 деца с трайни увреждания. Над 200 семейства са с прекратена семейна помощ поради различни обстоятелства.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА