Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане” – Варна: 576 сигнала за деца в риск са постъпили в дирекцията за първото шестмесечие на 2017 година

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, какво показва анализът на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна по отношение дейността на отдела за закрила на детето през първото шестмесечие на годината?

 Адриана Григорова: 576 сигнала за деца в риск са постъпили в Дирекция „Социално подпомагане” във Варна за първото шестмесечие на 2017 година. 26 от получените сигнали са свързани с насилие над дете. По отношение на всички сигнали е направена оценка на риска за децата и при необходимост са предприети мерки за закрила. Невинаги предприемаме мерки за закрила, особено в случаите, в които сигналите се отнасят за жалби на родители в процес на развод, притеснени относно грижите за децата, както и обстоятелството, че нямат регулярен режим на личен контакт с детето. За отчетния период сред направена оценка на риска са издадени 163 индивидуални административни акта или заповеди, с които са предприети различни мерки да закрила – настаняване при семейство на роднини и близки, настаняване в приемни семейства, предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Част от тези заповеди са свързани също и с промяна на предприета мярка, за продължаването й при необходимост или за прекратяване на предприета мярка.

Фокус: Работите и в посока превенция на изоставянето. Колко такива случая са регистрирани за периода?

Адриана Григорова: За първите шест месеца на 2017 година общият брой активни случаи, по които е работил отделът за закрила на детето, е 128. Това са случаи, в които е предприета мярка за закрила – подкрепа в семейна среда. Социалните работници работят в насока предимно по превенция на изоставянето на децата и предотвратяване настаняването им в среда извън семейната. Основните проблеми на тези семейства са свързани с липсата на жилище, невъзможност за плащане на наем, безработица, липса на доходи.  119 сигнала от родилните отделения във Варна за деца в риск от изоставяне са постъпили в дирекцията за периода. 61 от случаите са свързани родили непълнолетни майки. В родилните отделения раждат майки от цяла Североизточна България, като 38 от случаите са за родилки от други населени места. Препратили сме сигналите до съответните дирекции „Социално подпомагане“ за оценка. 23 от родилките живеят на територията на община Варна. След направена оценка на риска за непълнолетните родилки и техните бебета са предприети мерки спрямо само 4 деца – подкрепа в семейна среда. Получили сме и сигнали, свързани с 55 пълнолетни майки, като 9 от сигналите са препратени до други населени места, а останалите 46 са на територията на община Варна. Спрямо тях се предприети мерки за закрила – подкрепа в семейна среда в 4 случая, 9 деца са настанени в специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца, 16 деца са настанени в приемни семейства, а в звено „Майка и бебе“ са настанени 3 майки с техните деца.

Фокус: Колко деца са осиновени за периода и какви мерки за закрила са предприети при останалите случаи?

Адриана Григорова: 18 деца от Варна са осиновени през първото шестмесечие на 2017 година. 14 от осиновените деца са били настанени в приемни семейства, а 4 в центрове за настаняване от семеен тип. 10 деца са навършили пълнолетие и мярката за закрила е прекратена. В повечето случаи социалната работа с децата не се прекъсва с навършване на пълнолетие, тъй като децата от специализираните институции остават там до завършване на образованието си. Пълнолетните деца с трайни увреждания се поемат за работа и подкрепа от отдела за хора с увреждания. За отчетния период 19 деца са върнати обратно в биологичните им семейства, а 24 деца са настанени в семейства на роднини и близки, като 9 са новите случаи,  а за 15 деца настаняването е продължено. Децата, които са настанени в семейства на роднини и близки, се насочват да ползват дългосрочни грижи към центровете за обществена подкрепа. Голяма част от тези деца се отглеждат при своите баби и дядовци и често имат разминавания по отношение на ценностната система заради разликата, която съществува между поколенията. 32 деца са настанени в професионални приемни семейства на територията на Варна и Аксаково. 16 от тези деца са настанени направо от родилните отделения и от отделението за недоносени деца, 5 деца са взети от семейна среда, тъй като е имало риск за тях. 94 деца са настанени в приемни семейства. За отчетния период 27 деца са настанени в услуги от резидентен тип, като 7 деца са настанени в центрове за настаняване от семеен тип, 5 момичета са настанени в  кризисни центрове на територията на цялата страна, 12 деца са настанени в приют „Гаврош“, 3 майки са настанени в звено „Майка и бебе“, като две от тях са непълнолетни. За отчетния период 22 деца са настанени в специализирани институции. Трябва да отбележа, че на територията на общината остана само една специализирана институция – Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, където се настаняват деца от 7 до 18 години. В този дом понастоящем са настанени 3 деца, за които настаняването е продължено, тъй като няма промяна в семейната им история. В Дома за медико-социални грижи, където настаняваме деца от 0 до 3 години, сме настанили 19 деца, 11 от които с трайни увреждания.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА