Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: 32,686 млн. лева помощи са изплатени от дирекцията през 2017 година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, какво показват финансовите показатели по отношение дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна през 2017 година?

Адриана Григорова: 32,686 млн. лева помощи са изплатени от дирекцията през 2017 година. Спрямо 2016 година се отчита ръст на изплатените помощи с 10%, като отпуснатите средства за 2016 година са в размер на 29,556 млн. лева. Този ръст идва от увеличаване на семейните помощи, които отпускаме на семейства, в които се отглежда дете с трайно увреждане. На основание Закона за семейни помощи за деца през 2017 година сме изплатили сумата от 23,052 млн. лева, а през 2016 година размерът на тези средства е 19,706 млн. лева. Това е най-големият относителен дял на средствата, които изплащаме на семействата в общините Варна и Аксаково. Над 5,5 млн. лева са средствата, отпуснати от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна по Закона за интеграция на хората с увреждания през 2017 година. След средствата, отпуснати по Закона за семейни помощи за деца, по финансов показател се нареждат именно помощите по Закона за интеграция на хора с уврежданията. Следват като сума медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, които са на стойност над 2 млн. лева, целеви помощи за отопление, които са 1,2 млн. лева. На следващо място по финансови показатели са помощите, отпускани по Закона за социално подпомагане, които са 500 000 лева. Най-малък е относителният дял на помощите, които дирекцията отпуска на основание Закона за закрила на детето – помощи за превенция, реинтеграция, които през 2017 година са в размер на 250 000 лева.

Фокус: Колко месечни помощи е отпуснала дирекцията по програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход и какви са тенденциите?

Адриана Григорова: 556 месечни помощи е отпуснала Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна по програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход. Този показател всяка година има устойчива тенденция за намаляване, като спрямо 2016 намалението е 17%. Хората, които подпомагаме, са преди всичко трудоспособни лица. Над 90% от тях са в трудоспособна възраст, а 28% са лица с трайни увреждания. Лицата, които получават месечни помощи, имат задължението да полагат общественополезен труд. През предходната година 290 лица са насочени да упражняват общественополезна дейност. 172 лица са извършили такава дейност, 49 са наказани със спиране на помощта за период от 2 месеца поради неположен общественополезен труд, а 25 лица имат прекратена месечна помощ за срок от 2 години, тъй като са направили повторен отказ за полагане на общественополезен труд. Социалните работници от дирекцията редовно извършват проверки дали действително лицата упражняват общественополезен труд. През 2017 година са извършени общо 43 проверки, свързани с организацията и изпълнението на общинските програми за полагане на общественополезен труд. Не са констатирани пропуски и нарушения.

Фокус: А по отношение на семейните помощи за деца и интеграционните добавки за хора с увреждания какви са тенденциите?

Адриана Григорова: 28 944 семейства, в които се отглеждат 34 653 деца, са подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане” – Варна през 2017 година в изпълнение на Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение. Най-голям е относителният дял на помощите, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Такива помощи получават 21 143 семейства. 1 025 семейства от общините Варна и Аксаково са санкционирани през 2017 година заради допуснати от децата им неизвинени отсъствия. В тези семейства се отглеждат общо 1 187  деца. През 2017 година дирекцията е санкционирала и 70 семейства с деца в предучилищна възраст, тъй като са допуснали отсъствие повече от три дни без уважителна причина. 1 663 семейства са с прекратени семейни помощи през годината. Те се спират в случаите, когато децата не са посещавали училище три поредни месеца, когато децата са станали родители или когато децата се настаняват извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. През 2017 година дирекцията е подпомагала 47 непълнолетни и малолетни майки. По отношение на интеграционните добавки, които се отпускат от дирекцията, през 2017 година са подпомогнати 22 677 лица с трайни увреждания. Вече втора година имаме намаление на лицата с трайни увреждания, които получават интеграционни добавки от дирекцията. Спрямо миналата година това намаление е в размер на 5%. Добавките се отпускат за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги, обучение, диетично хранене, достъпна информация и балнеолечение. Лицата с трайни увреждания, които са получили парична помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства и приспособления, са 3 933.

Фокус: Какво отчитат данните за безплатните винетни стикери на хора с увреждания?

Адриана Григорова: За изминалата 2017 година броят на подадените заявления за предоставяне на безплатни винетни стикери на хора с увреждания е 10 216. За момента вече имаме надд 8 400 заявления за предоставяне на безплатни винетни стикери на хора с увреждания, приети в социалните дирекции във Варна от началото на кампанията. Раздадени са над 6 000 винетни стикера.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА