Адриана Григорова, Дирекция „Социално подпомагане” – Варна: 1 714 семейства с първокласници са подкрепени през последната учебна година

Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Григорова, кога започва подаването на заявления за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници?

Адриана Григорова: От началото на юли в социалните дирекции във Варна започва приемът на заявления за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници. На семействата, чийто деца са записани за обучение в първи клас в държавно или общинско училище за първи път, се отпуска еднократна помощ за покриване на разходите в началото на учебната година. Помощта се отпуска в случаите, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по Закона за закрила на детето. Задължително условие за получаването на средствата е средния месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Детето трябва да е записано за обучение в учебно заведение, едва след това родителите подават заявление за отпускане на еднократна целева помощ. Изключение правят случаите, когато детето не е записано поради здравословни причини, което се установява с документи.

Фокус: Какъв е размерът на помощта и колко семейства сте подпомогнали през последната учебна година?

Адриана Григорова: Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 година, е 250 лева и се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. През миналата учебна година дирекцията във Варна е подкрепила 1 714 семейства с първокласници. Помощта се възстановява, ако детето на постъпи в първи клас.

Фокус: А по отношение на помощите за отопление?

Адриана Григорова: Освен приемът на заявления за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници през юли в социалните дирекции във Варна започва и приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019. Кандидатстващите за отпускане на целева помощ за отопление лица и семейства подават своите документи в социалните дирекции по настоящ адрес.  Приемът на молби-декларации продължава до 31 октомври. Подпомагаме семейства с ниски доходи, като държавата поема част от сметките за отопление, независимо от вида му – твърдо гориво, парно, електроенергия или природен газ. Размерът на пенсиите тази година се коригира с коефициент 1,384.

Фокус: Какъв е размерът на помощта и колко семейства сте подкрепили през последния отоплителен сезон?

Адриана Григорова: Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца, като размерът и е 365.10 лева за целия отоплителен период. През последната година целева помощ за отопление е отпусната на 3 380 лица и семейства.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА