Александър Трайков, ГД „ИОКН“: Министерство на културата отпуска 1,5 милиона лева за археологически проучвания през 2018 година, тенденцията е ежегодно държавата да увеличава средствата за разкопки.

 

Александър Трайков, директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в интервю за „Съкровищницата на тайните“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Какви мерки предприема Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ за опазване на археологическото културно наследство на територията на Република България?

Александър Трайков: Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ е орган по Закона за културното наследство с ясно разписани правомощия, свързани с контрола по опазването на движимото и недвижимото културно наследство на територията на Република България. На основание на тези законови правомощия ГД ИОКН, контролира спазването на Закона за културното наследство, както и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане по отношение и на археологическото културно наследство.

Въз основа на издадените от Министъра на културата Боил Банов разрешения за редовни теренни археологически проучвания, както и въз основа на издадените от председателя на Съвета за теренни археологически проучвания разрешения за спасителни археологически проучвания, ГД „ИОКН“ контролира дейностите по извършване на разкопките на територията на всички обекти с издадени такива разрешения. Извършват се проверки на място и по документи, свързани със сигнали на физически и юридически лица, провеждат се комисии при случайно открити археологически обекти, провеждат се комисии за приемане на резултатните от теренните проучванията на обектите и т. н.

Що се отнася до тези, които не притежават подобни разрешения, т. нар. нерегламентирани археологически проучвания или иманярски дейности, ГД „ИОКН“ извършва проверки на място след сигнали на физически и юридически лица в присъствието или със съдействието на ГД „Национална полиция“, Сектор „Културно-исторически ценности“. Съвместната ни работа със сектора е изключително ползотворна. Комуникацията помежду ни е буквално ежедневна, което е важно за обмена на информация и респективно от изключително значение при предприемането на бързи навременни действия, както и взимането на решения при неотложност.

Във връзка с опазване на археологическото културно наследство, бих искал да спомена, че ГД „ИОКН“ извършва планови проверки и такива по сигнал на територията на музейните институции, където се съхранява огромно количество от археологическото движимо културно наследство.

 

Водещ: Колко археологически разкопки/обекти е контролирало министерството през 2017 г.? И ако има констатирани нарушения, можете ли да ни разкажете от какъв тип?

Александър Трайков: Съгласно отчета за 2017 г., ГД „ИОКН“ е извършила около 500 комисии и проверки на територията на археологически обекти. Повечето от тях са на археологически разкопки, за които е издадено разрешение по съответния законов ред.

Що се отнася до констатирани нарушения, аз не бих ги нарекъл нарушения, а по скоро пропуски и то от чисто документален характер, което е обратим процес и най-вече по време на спасителни проучвания. Трябва да се има предвид, че при този вид проучвания колегите археолози са изключително натоварени и притиснати от срокове за изпълнение. От формална гледна точка, това не е нарушение.

По-скоро нарушенията са там, където се извършват незаконосъобразни археологически разкопки, където от една страна се разграбват и унищожават археологическите обекти и в следствие от това процъфтява незаконната търговия и трафика на културни ценности.

Тук също бих искал да споделя, че ГД „ИОКН“ си партнира отлично и с ГД „Борба с организираната престъпност“, които отговарят за престъпленията насочени към незаконният трафик на културни ценности.

Като цяло в Министерство на културата залагаме изключително на широко партньорство, както с МВР, така и с Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Митници“ във връзка с опазване на археологическото културното наследство.

 

Водещ: Какво финансиране отпуска министерството за археологически разкопки през 2018?

Александър Трайков: Министерство на културата ежегодно отпуска финансови средства за теренни археологически проучвания, като за 2018 г. те са в размер на 1,5 милиона лева. Финансират се обекти в няколко категории, като всеки един от тях получил одобрение, получава държавни средства теренни проучвания. Тенденцията е при възможност всяка година държавата да увеличава средствата за разкопки. Финансирането на теренните проучвания е част от инструментите с които разполага държавата в лицето на Министерство на културата при опазване на археологическото културно наследство. Важно е да се знае, че в средствата които се отпускат освен перо разкопки има и задължително перо теренна консервация, което е важно за опазването на обекта.

 

Водещ: Една от функциите на ГД „ИОКН“ е да контролира изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство. Какво смятате е състоянието му в момента? Намирате ли нужда от промени в законодателството за подобряване качеството на защита на културното наследство на България? И има ли от кого да вземем добър пример?

Александър Трайков: Законодателни промени се налагат, когато нормативните разпоредби не отговарят на промените в обществените отношения или възпрепятстват провеждането на държавната политика в определена сфера. ГД „ИОКН“ не може да се ангажира с анализ и оценка на действащото законодателство.

Примерите за изградени модели за опазване на културното наследство в Европа и света са изключително многообразни и дори взаимно противоречащи си, но в повечето случаи те отразяват традиционно установени принципи и обществени отношения в отделните страни. Според мен е редно да съобразим нашето законодателство с нашите нужди.

 

Водещ: Инспектората освен това контролира и дейността по връщането на незаконно изнесени културни ценности – национално богатство. Има ли такива случаи през изминалата и настоящата година?

Александър Трайков: ГД „ИОКН“ организира процедурите и координира процесите по връщане на незаконно изнесени културни ценности при условията, както на действащото законодателство, така и на международните договори. Изпълняват се процедури, свързани с връщане на културни ценности, незаконно изнесени от териториите на други държави и установени в България, както и по обратния път, културни ценности с български произход, установени в други държави. През 2017 г. няма случаи на извършени процедури за връщане на културни ценности.

За 2018 г. сме започнали инициатива съвместно с прокуратурата на Република България и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ във връзка с няколко случая на задържани движими културни ценности на територията на други държави, като на територията на Европейският съюз така и извън него.

 

Водещ: Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ води регистри на разрешенията за износ на движими културни ценности към други държави – членки на Европейския съюз, както и на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности. Какви са тенденциите? Такава статистика несъмнено е обвързана както с регламентираното притежаване и търгуване на такива ценности, така и в последствие с иманярски практики.

Александър Трайков: ГД „ИОКН“ води няколко регистъра, като разрешения за износ на движими културни ценности на основание чл. 128, ал. 4 от Закона за културното наследство. Регистър на лицата, имащи право да търгуват с културни ценности на основание на чл. 116, ал. 1 от ЗКН и Регистър по чл. 120, ал. 1 от ЗКН за търговци, имащи право да организират търгове с движими културни ценности. Целта на въвеждането на тези разрешителни режими е опазването на културното наследство, чрез ограничаване износа на определени категории културни ценности и регламентиране на правата и задълженията на участниците на пазара на културни ценности. По този начин се осъществява превантивната функция на Закона за културното наследство по отношение на престъпленията с културни ценности. Всички останали незаконосъобразни практики се преследват от компетентните органи на полицията и прокуратурата. Отново според данните от отчета на ГД ИОКН за 2017 г. са проверени 16 бр. търговски обекта, както и 6 бр. аукционни къщи търгуващи с движими културни ценности.

 

Анна АНГЕЛОВА