Анелия Алексова, Община Кюстендил: Общината стопанисва 4 876 хектара горски територии

Анелия Алексова, главен експерт „Лесничей” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Алексова, по какъв начин Община Кюстендил стопанисва собствените си горски територии?

Анелия Алексова: Общата площ на общинските горски територии е 4 876 хектара. Управлението и стопанисването на горите на Община Кюстендил се осъществява от звено в общинска администрация към Дирекция „Икономически дейности”. Самата организация по управлението и по контрола се осъществява от кмета на Община Кюстендил, съгласувано с Общинския съвет. От тях се вземат решенията относно управлението на горския фонд.

Фокус: За какво се използват общинските гори?

Анелия Алексова: Една част се използват за задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев. Друга част от дървесината се предлага на публични търгове за добив.

Фокус: Има ли интерес от страна на жителите на общината по отношение на добиване на дърва за огрев?

Анелия Алексова: Да, има интерес. Всяка година, по решение на Общинския съвет, се предоставят определени количества от изготвения годишен план. На база на списъците, които се изготвят от страна на кметовете и на кметските наместници по селата, ние предоставяме дърва за огрев и строителна дървесина, в зависимост от нуждите на хората. Наблюдава се намаляване на хората, които имат желание сами да добиват дърва от корен. Повече хора предпочитат да си закупуват дърва за огрев от търговските складове. Все пак достъпът до гората е малко по-труден, хората са вече и на възраст и не могат да осъществяват тази дейност. Освен това има и изискване за лицата които извършват добив на дървесина от горските територии. Изискването е те да са правоспособни, да имат документи за тази дейност и това допълнително затруднява добивът на дървесина от местното население.

Фокус: Какви по вид са общинските гори и има ли такива, които попадат в защитени територии?

Анелия Алексова: Основно, по-голямата част са иглолистни култури, имаме и широколистни насаждения. Около 1 600 хектара се намират в защитената зона НАТУРА 2000. Повечето от тях са в Осоговска планина.

Фокус: Какво е състоянието на горските територии?

Анелия Алексова: Санитарното състояние на горите е сравнително добро. Изключение правят иглолистните култури от бял бор, които се нападат от корояд, но това вече се превърна в национален проблем. При тях се наблюдава съхнене на дърветата. Ние извършваме мониторинг на общинските гори, ако се установи повреда, ние подаваме сигнални листове към Регионална дирекция по горите, информира се и Лесозащитната станция и с техни експерти се извършва нов оглед и се предприемат мерки за ограничаване на засегнатите площи и за борба с вредителите.

Фокус: Има ли много нарушения, извършени в общинските гори?

Анелия Алексова: За миналата година сме констатирали четири незаконни сечи. Съставени са и съответните констативни протоколи. Извършителите на сечта не са установени, но са подадени и сигнали до Районна прокуратура. Като цяло мога да кажа, че нямаме сериозни посегателства върху общинските гори.

Фокус: Какви мерки предприемате за защита на общинските горски територии от пожари?

Анелия Алексова: Община Кюстендил е изготвила годишен план за защита на общинските горски територии от пожари. Планът се съгласува с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Изготвя се и график за дежурства на служители в почивните дни и в извънработно време. Те дават дежурства по време на пожароопасния сезон. Освен това в общината съществува и доброволно формирование за защита на населението от бедствия, аварии и пожари. Имаме и изградена пожаронаблюдателна кула.

Венцеслав ИЛЧЕВ