Анелия Алексова, Община Кюстендил: Стриктно се следи ситуацията с нападенията от върхов корояд върху иглолистните гори

Радио "Фокус" - Кюстендил

Главният лесничей към Община Кюстендил Анелия Алексова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Алексова, в Седмицата на гората, която започва от 2 април, разкажете по какъв начин се стопанисват общинските гори в Кюстендил.

Анелия Алексова: Общинските гори в Кюстендил се управляват и стопанисват от звено, което е към общинска администрация под ръководството на кмета на Община Кюстендил, съгласувано с Общинския съвет. През 2018 година предвиждаме да бъдат изведени санитарни сечи в общинските гори, които са засегнати от върховия корояд на площ от 904 декара. В момента са проведени три тръжни процедури за възлагане на сечта в засегнатите подотдели. Предстои сключване на договор с фирмите, които са спечелили процедурите и издаване на позволителни за сеч и започване на сечта.

Фокус: Каква площ обхващат горите в Кюстендил?

Анелия Алексова: Община Кюстендил стопанисва 4876 хектара площи, като преобладават иглолистните насаждения.

Фокус: Има ли други площи, които са засегнати?

Анелия Алексова: В момента, след затопляне на времето, ще извършваме отново проверки в общинските горски територии, да видим дали има уширения на вече засегнатите гори и дали има нови огнища на корояди на засегнатите площи.

Фокус: Какво следва след санитарната сеч, залесяване или изчакване за самозалесяване на горите?

Анелия Алексова: След извеждане на санитарната сеч, извършваме проверка на място. Ако в момента при извеждане на сечта наблюдаваме добро естествено възобновяване, тази площ не се предвижда за залесяване. Но съгласно изискванията на Закона за горите има тригодишен срок, който трябва да изтече след извеждане на санитарната сеч, и ако в площите, които сме извели санитарните сечи не се наблюдава добро естествено възобновяване, ги предвиждаме за изкуствено залесяване.

Фокус: За тази година има ли планирани площи за залесяване?

Анелия Алексова: Не, ние извършихме проверка ноември месец 2017 година на площите, на които сме извели сечи през 2014 година. Във всички площи, където сме извели санитарните сечи, се наблюдава добро естествено възобновяване от зимен дъб, бреза, широколистни видове и поради тази причина не се налага да се извършва изкуствено залесяване в тези площи.

Фокус: В лесопарк Хисарлъка как стоят нещата?

Анелия Алексова: Там миналата година изведохме санитарна сеч на площ около 30 декара. Тази година ще проверим какво е състоянието и дали се наблюдава естествено възобновяване. Ще го наблюдаваме през тези три години, ако не се наблюдава такова естествено възобновяване, ще бъдат предприети действия, вече освободените площи, да бъдат залесени.

Фокус: Областният управител е издал заповед за обявяване на пожароопасен сезон на територията на област Кюстендил, каква е готовността на Община Кюстендил за реакция, за подготовка за този сезон?

Анелия Алексова: Община Кюстендил ежегодно изготвя годишен план за защита на горските територии от пожари, както и план за действие при гасене на горски пожари и реда за оповестяване при възникване на пожари в общинските гори, който се съгласува с районна служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил и от РДГ Кюстендил. Изготвен е график за дежурства на служителите през пожароопасния сезон, който график е до края на календарната година. Също така на кметовете и кметските наместници, бяха предоставени материали, с които да запознаят населението с превенция, да не се допускат горски пожари. При затопляне на времето и почистването на земеделските земи, се стига до запалване на стърнища и почистване на земеделски площи и затова им предоставихме материали за превенция, да запознават населението да не извършват по време на пожароопасния сезон такива дейности без контролирано запалване. Изпратихме и писма до Областно пътно управление, до „Булгартранс” и до ЧЕЗ електроразпределение, като ги запознахме с техните задължения, свързани с изискванията на закона за горите и наредбата за опазване на горите от пожари. Получихме отговори от тях, че те приемат през цялата година дейности по осигуряване на пожарната безопасност на съоръженията, които те стопанисват.

Венцеслав ИЛЧЕВ