Анита Сарафска, Община Перник: Възползваме се от всички оперативни програми, за да подобрим качеството на живот в общината

Анита Сарафска, главен експерт в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“ в Община Перник, в интервю за предаването „Перничани-потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

 

Водещ: Госпожо Сарафска, кои са по-важните социални проекти, по които община Перник работи към момента?

Анита Сарафска: Това, което трябва да отбележим, е, че община Перник е насочила своите усилия за създаване на мрежа от услуги, която да отговори на нуждите на населението. Структурните фондове имат важен принос за реализирането на необходимите в социалната сфера реформи, подкрепящи социалната икономика и по-ефективни политики. Социалните проекти, по които работи община Перник, са няколко. Първият проект, който стартира през 2018 година, е изграждане на социални жилища с капацитет сто души. Като това е проект за осигуряване на социални жилища за настаняване на социалнослаби и уязвими групи, както и на групи в неравностойно положение от населението, в новоизградени социални жилища. Това, което ние сме заложили, са дейности за осигуряване на образованието, последваща подкрепа, повишаване качеството на живот, заетост, здравеопазване, за социално приобщаване и намаляване на бедността за лицата и семействата, които ще бъдат настанени.

Водещ: Кога трябва да приключи този проект? Казвате, че е започнал още миналата година.

Анита Сарафска: Този проект започна през месец август 2018 година и срокът на изпълнение е 30 месеца, като стойността е 1 830 000 лева.

Водещ: Работите по проекти, които са свързани с грижата за възрастните хора. Каква точно е тяхната същност?

Анита Сарафска: Тези проекти са насочени към социална интеграция и неизоставяне на възрастните хора и хората с увреждания. Два са проектите, по които община Перник е кандидатствала и има подписани договори. Първият проект е подкрепа на деинституционализация на социалните услуги чрез създаване на три центъра за грижа – Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с различна форма на деменция и Център за грижа за възрастни хора с невъзможност да се самообслужват. Самият проект е стартирал през месец февруари 2019 година и срокът на изпълнение му е 24 месеца.

Водещ: Темата, свързана с личните асистенти през последните месеци придоби особена актуалност заради едни или други законодателни изисквания. Как в община Перник решавате въпроса с личните асистенти?

Анита Сарафска: Факт е, че община Перник има подписано споразумение с Агенцията за социално подпомагане и предоставя услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“, които се финансират по постановление на Министерски съвет. Към настоящия период имаме сключени договори с 218 лица от целевата група и разбира се, трудови договори с лични асистенти и социални асистенти. Това, което предстои, за което е нужно да бъдат уведомени хората, е, че от тази година стартира Законът за личната помощ. Механизмът за лична помощ ще се предоставя на хората, които имат увреждания над 90% с определена чужда помощ. За целта те трябва да се обърнат към Дирекциите за социално подпомагане и да им бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите. На базата на тази оценка и направлението, което ще издаде Дирекция „Социално подпомагане“, тези лица ще се възползват от механизма и ще получат социално-здравни услуги в домашна среда.

Водещ: И като говорим за хора, които по един или друг начин се нуждаят от помощ, бих искала да ви попитам и за т.нар. патронажна грижа – доколко я има във вашата община?

Анита Сарафска: Община Перник подала проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като към момента имаме одобрение от управляващия орган и предстои подписване на договор. Патронажната грижа е заложена като изпълнение в период на 17 месеца, като общата стойност е 608 600 лева. Основната цел е да намаляваме бедността и насърчаваме социалното включване. Целта е подобряване качеството на живот и интегрирани здравни и социални услуги на възрастните хора в домашна среда. Целта и политиката, която води община Перник, е хората да бъдат подпомогнати в домашна среда и да се предотврати настаняването им в институции.

Водещ: Обикновено през зимните месеци говорим за т.нар. проекти „Топъл обяд“. В община Перник има ли такъв проект, работите ли по него и затворен ли е той в рамките само на определен сезон в годината?

Анита Сарафска: През 2016 година сме стартирали дейностите по проект осигуряване на топъл обяд в община Перник. Тя е по ОП „Храни и основно материално подпомагане“. Работим екипно с Агенцията за социално подпомагане, като крайният срок на проекта е краят на 2019 година. В този проект са включени хора от семейства на самотноживеещи пенсионери, които са с ниски доходи и не могат да се издържат, лица и семейства на месечно подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, и скитащи бездомни лица. Към месец април 2019 година са включени 118 лица, които и през зимните месеци са получавали топъл обяд.

Водещ: През последните години много активно на правителствено ниво се работи по темата, свързана с извеждането на деца от институциите. Как тази тема се реализира в община Перник?

Анита Сарафска: В община Перник няма специализирани институции. Последната, която ние закрихме през 2015 година, е Домът за медикосоциални грижи за деца. Това, което правим, е да гарантираме устойчивост на всички проекти и да предоставяме една качествена грижа в новоразкритите резидентни услуги. Във връзка с последния етап на деинституционализацията на децата предстои изграждане на наблюдавано жилище. Това наблюдавано жилище е за малък брой потребители, като целта е, излизайки от специализираните институции, навършвайки пълнолетие, те да имат възможност да намерят подслон, да имат възможност за включване в трудова заетост, да имат социализация и да се чувстват добре в нашето общество.

Водещ: Каква, госпожо Сарафска, е вашата оценка? Успяват ли тези проекти, които ви подпомагат в социалната дейност, наистина да повишат качеството на социалната услуга?

Анита Сарафска: Това, което можем да кажем на този етап, е, че община Перник се възползва от всички възможности, които предлагат оперативните програми с цел да подобри качеството на живот на населението и ще продължим в тази посока, следвайки стъпките на националната политика.

Росица АНГЕЛОВА