Антония Генадиева, Административен съд – Видин: Основната ни цел през 2018 г. бе съкращаване на сроковете по  решаването на постъпилите дела

Основната ни цел през 2018 г. бе съкращаване на сроковете по  решаването на постъпилите дел, каза Антония Генадиева, председател на  Административен съд – Видин на проведеното  Общо събрание на магистрати и съдебни служители на съда, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. На Общото събрание  на Административен съд-Видин присъстваха съдия Милка Панчева –  заместник-председател на Върховен административен съд и съдия Емилия Миткова – председател на Първо отделение във ВАС. Антония Генадиева посочи, че се отчита увеличен брой на делата в Администравния съд във Видин през 2018 г. „През 2018 година общият брой на  делата за разглеждане в съда е бил 849, като 766 от тях са новопостъпили, а 83 са останали висящи от предходните години. За сравнение с предходни години това е със 110 дела или 22% повече от 2017 година  и със 179  броя, т. е. 25 % повече в сравнение с 2016 година. От новообразуваните дела през 2018 г. 352 бр. са първоинстанционни административни и 414 бр. са касационни дела“, каза Генадиева. Данните от отчета, представен пред Общото събрание  сочат, че най-голям е броят на делата от тези в статистическата група „Други административни дела“, към която група са дела с предмет Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за автомобилните превози. Голям брой са делата по Кодекс за социално осигуряване и Закон за социално подпомагане . През 2018 г. няма дела за бавност, както и съдебен акт, изготвен извън едномесечния срок, което е още един атестат за прецизността на съдиите при изпълнение на служебните им задължения.

През 2018 г. от общо 849 разгледани дела, свършени  са 775 бр., а  останалите 74 са висящи в края на периода. Със съдебен акт по същество са приключили 653 бр., а прекратените производства са 122 бр.

70 % от постановените съдебни актове по административните първоинстанционни дела не са обжалвани пред Върховен административен съд, което е показател за добрата работа на магистратите.

Анна ЛОЗАНОВА