Ася Михайлова, директор: Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа  в Свищов е консултативна

Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа  в Свищов е консултативна. Институцията е създадена през 2011 година със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От 2012 година насам дейността й се финансира от държавата. Тя оказва подкрепа на деца и семейства в риск, но повече за начините и методите ни разказа в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново директорката на Институцията Ася Михайлова. Прочетете подробности.

 

Фокус: Г-жо Михайлова, от 2011 година насам в Свищов официално работи Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск. Какъв е капацитетът на услугата и на колко души сте помогнали през 2016 година, предполагам, че водите подобна статистика?

Ася Михайлова: Да, точно така. При нас се правят ежемесечни отчети , които се подават към Агенцията за социално подпомагане. Заради това имаме информация за броя на семействата и децата, които обслужваме. Искам само да кажа, че  Центърът за предоставяне на услуги бе открит през 2011 година, а от 1-ви март 2012 година услугата става държавно – делегирана дейност, поради успешното й реализиране и доказаната устойчивост. Помощта и подкрепата, които ние оказваме, са насочени към деца в риск и техните семейства. През миналата – 2016 година, общо потребителите на услугата са били 116 деца и семейства. Като капацитетът на центъра е 50 случая, а ние сме работили средно с около 55-56 случая, месечно.  Тук не включваме случаите, при които сме потърсени за еднократна консултация и прехвърляне към съответна институция или структура, които могат да помогнат в конкретния случай и, които са извън възможностите на Центъра – здравна, образователна, правни услуги и т.н. Ние насочваме лицата към конкретните институции, които могат да им помогнат, когато ние не можем.

Фокус:  Колко са преминалите потретилите от началото на 2017 година?

Ася Михайлова: За тази година – месец януари го приключихме с 57 случая, от които 26 са насочени от Отдел „Закрила на детето“. А месец февруари  –  с 55 случая, активно работещи, от които 24 са от Отдела. Като казвам случаи – ако детето е насочено за работа в Център за обществена подкрепа, успоредно с него вървят и родителите, семейството му, които са страна по предоставяне на услугата и са отговорни за отглеждането и възпитанието на детето. Работим и с разширения семеен кръг – баби, дядовци близки и познати. Та ако работим по определен случай с някакво дете и неговото семейство, в него се включват и други лица и участници. Това може да са учители в детски градини, класни ръководители и педагогически съветници от училище, така, че процесът  обхваща всички участници в отглеждането и възпитанието на детето.

Фокус:  Може ли да обобщим кои са основните групи на потребителите на услугата?

Ася Михайлова: Ние работим с деца с риск в семействата, деца с регистрирани противообществени прояви, с влиянто поведение, с прояви на агресия, с бягство от училище, употребили или употребяващи на наркотици, преживели или свидетели на насилие, настанени в приемни семейства. Извършваме обучение на кандидат-осиновители и наблюдение в следосиновителния период. Това , което определих като еднократни услуги се отнася за лица, затруднени от живота си в определена ситуация. Те ни търсят за помощ, а ние ги ориентираме към кой вид здравен специалист трябва да се обърнат, каква правна услуга да потърсят, ако не са на ясно, към Бюро по труда, към срещи с работодател, оказваме съдействие за трудова реализация и т.н.

Фокус: Вие изброихте основните насоки, в които оказвате подкрепа, кои са методи, чрез които го правите?

Ася Михайлова: Основната ни дейност е консултативна. Ние извършваме индивидуално консултиране на децата и родители, както и съвместни срещи. Правим и различни тренинги. Тук ще спомена и, че в Центъра работят психолози, социални работници и педагози. Основната ни дейност, пак казвам , е консултативна с психологически методи и техники на работа. Извършваме и специализирана работа за обучение на умения за самостоятелен живот, умения за общуване. Педагогическата ни подкрепа е ориентирана изцяло към повишаване на мотивацията за учене, набавяне на образователни дефицити при изоставане по определена дисциплина, усвояване на умения за учебен труд.

Фокус: Споменахте, че голяма част от случаите Ви са пренасочени от Агенцията по закрила на детето и Агенцията по социално подпомагане. Има ли такива, при които семействата сами идват да търсят подкрепа от Вас?

Ася Михайлова: Да. Основно потребителите на социални услуги в Центъра за обществена подкрепа, се пренасочват от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ , с направление. За месеците януари и февруари сме работили с 26 и 24 случая от този Отдел. Имаме лица, които са насочени от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица, които са три случа.  Останалите 28  за предходните два месеца, са на самозаявени лица. Това са родители, които сами са потърсили помощ и подкрепа в Центъра за обществено подпомагане. В двата месеца ние провеждахме и групова работа с родители на деца от детска градина „Васил Левски“, тъй като те сами са заявили необходимост от такава услуга. Първоначално ние се срещнахме с тях и обсъдихме проблемите, които да бъдат обобщени и да се изведе една обща тема, която да е полезна за всички родители. Вече три месеца водим груповата работа. Мога да кажа, че родителите единодушно споделят ползата и необходимостта от такива срещи и тренинги във връзка с проблеми при отглеждането и възпитанието на деца. Напоследък имаме доста случаи на деца в детската градина, които проявяват агресия, и това е доста притеснително. В такива ситуации педагозите от детските градини се свързват с нас, но хубавото е и, че родителите показват споделена отговорност и със структурите, които работят с децата, за да се включат всички в процеса за преодоляване на проблемите. Най-лесно се работи с децата, които са в по-ниска възраст, защото те все още възприемат модела на поведение край тях и са по-обучаеми. Докато , станат ли на 12-13 години, вече трудно се променя изграденият вече модел.

Имаме сключени договори с детските градини и училищата в града и когато има регистрирани случаи на агресия, те ни търсят за помощ и подкрепа. В училищата това се прави по препоръка на педагогическите съветници.

Фокус: В Центъра няма опция за настаняване, нали така?

Ася Михайлова:  Да, при нас услугата е почасова. Това означава, че индивидуалната консултация с дете или родител е 45 минути. След като се подаде заявление или направление от Отдел „Закрила на детето“, се прави предварителна среща за запознаване на потребителите с начина на работа, със специалистите и мястото, където се предоставя услугата. След това се прави индивидуална оценка на потребностите и на базата й се изготвя индивидуален план за работа и график за посещения – седмично, месечно и т.н. Настаняване при нас няма, но не можем да кажем, че ако капацитетът ни е за 50 случая и имаме толкова, повече чакащи не се регистрират. Помощта и подкрепата, които оказваме, трябва да са предоставени на момента, който родителят е преценил и трябва да се стартира специализирана работа по случая, за да може да се постигне по-добър резултат.

Фокус: Това консултиране заплаща ли се по някакъв начин?

Ася Михайлова:  Услугата е безплатна. В началото казах, че от 1-ви март 2012 година Центърът за обществена подкрепа е държавно делегирана дейност . Финансирането се осигурява от държавния бюджет по утвърден единен стандарт. Всички средства се използват за подобряване качеството на услугата и се влагат изцяло в интерес на децата, за да бъде мястото безопасно, сигурно и предразполагащо , гарантиращо спокойствие на работа.  Всичко това се постига с развита материална база и квалифициран екип. Организираме и различни мероприятия с децата. За 1-ви юни – Деня на детето   и началото на учебната година, организираме различни посещения, свързани с празниците. Ходили сме на Панорамата в Плевен . Водили сме децата на Царевец. Трябва да се има в предвид , че при нас децата не са като в един учебен клас – да се познават помежду си. Има конфиденцилност, много от родителите не желаят да се знае, че децата им посещават Центъра, а и това не е необходимо. Когато организираме такива мероприятия, това се случва с информираното съгласие на родителите. Целта ни е да запознаем децата с нови неща. Ние наблюдаваме тяхното поведение на обществено място , уменията им да общуват помежду си, как зачитат граници, спазват правила и изграждат приятелски връзки.

Фокус: Тези екскурзии са част от консултациите?

Ася Михайлова:  Да, те са част от програмата.

Луиза ТРАНЧЕВА