Бедни в Сливен са 31.4% от населението

Бедни в Сливен са 31.4% от населението. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Сливен от Териториалната статистика. По този показател Сливен е на първо място в страната. В област Сливен размерът на линията на бедност е 248.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 31.4% от населението на областта. След Сливен са Пазарджик – 28.2%, и Варна – 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14.4%, Силистра – 14.9%, и Благоевград – 15.7%. Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта се понижава с 2.8%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 6.5 процентни пункта. Относителният дял на бедност при мъжете е 29.9%, а при жените – 32.8%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 2.9 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжкото население в област Сливен се увеличава с 4.0 процентни пункта, а при жените – с 8.8 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.9% до 27.9%, или с 5.0 процентни пункта, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 31.4% до 36.3% или с 4.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 50.9% или с 19.5 процентни пункта, а средното равнище на бедност за страната достига 45.5%, отбелязвайки увеличение със 22.5 процентни пункта. Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2016 г. показва, че най – бедните 20% в областта имат 15.1 пъти по – нисък доход от най – богатите 20%, като спрямо 2015 г. поляризацията е много по-силно изразена. Във връзка с поставените цели по ключови сегменти от стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. За област Сливен индикаторът сочи, че 93.9 хил.лица, или 48.9% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 45.0 хил. души са мъже, а 48.9 хил. са жени. Спрямо 2015 г. този показател се е понижил с 1.3%. За 2016 г.