Безработицата в област Шумен през 2019 година бележи изключително ниско ниво

Средногодишното равнище на безработица за 2019 г. в Шуменска област е 9,1%, с 1,3 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година. Това съобщиха от Регионалната служба по заетостта във Варна. Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2019 година са 6 936 при 7898 за предходната година, с 962 по-малко. Отчетеното през 2019 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 11,4%.  За една година, спрямо декември 2018 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 244 лица. Най-значителен е спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 510 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива със 5,6 процентни пункта. Броят на безработните младежи също намалял и в края на 2019 г. те са 959 Тази група съставлява 12,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област. През 2019 г. 10 594 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1511 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2019 г. общо 239 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. 1415 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др. Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 186 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа. В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2019 година е 3,2%, с 0,2 пункта по-ниско спрямо 2018 г. Броят на регистрираните безработни средно за 2019 година е 1441 при 1524 за 2018 година, с 83 по-малко.