„Булгаргаз“ прогнозира с 0,49% по-ниска цена на природния газ за второто тримесечие на годината

София. „Булгаргаз“ прогнозира с 0,49% по-ниска цена на природния газ за второто тримесечие на годината, съобщиха от дружеството. В съответствие с изискванията на чл. 36 а от Закона за енергетиката, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие „Булгаргаз“ ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за II-ро трим. на 2019 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 44,58 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).
В сравнение с утвърдената за I-во трим. на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за II-ро трим. на 2019 г. намалява с 0,22 лв./MWh или 0,49%.
Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през II-ро трим. на 2019 г.
Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 7 февруари 2019 г. и е неокончателна.
Окончателното предложение на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за II-ро трим. на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 8 март 2019 г.