„Булгаргаз”: Прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г. е 458,44 лв./хм3 или 43,54 лв./MWh

Снимка: АФП

Прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г., образувана в съответствие с чл.17 на Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 458,44 лв./хм3 или 43,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това съобщиха от пресцентъра на „Булгаргаз” ЕАД.
В сравнение с утвърдената за третото тримесечие на годината цена, прогнозната цена за четвъртото тримесечие се изменя както следва:
– увеличение с 57,49 лв./хм3 или 14,34 %;
– увеличение с 5,75 лв./MWh или 15,22%.
Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос, по-високия курс на щатския долар спрямо лева, както и в резултат на акумулирания ефект от утвърдената продажна цена за третото тримесечие на 2018 г., по-ниска от разходите за доставка.
Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 9 август 2018 г. и е неокончателна.
Окончателното предложение на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г. ще бъде внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на
В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.