Варна: На 15 март в Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за създаването на дневен център за деца с увреждания

На 15 март в Долни чифлик ще се проведе заключителна пресконференция по проект за създаването на дневен център за деца с увреждания. Това съобщават от общината. Събитието ще се проведе от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.