Варна: Проверен е сигнал за замърсяване на река Екренска

След сигнал за изтичане на непречистени отпадъчни води в коритото на река Екренска е извършен съвместен обход на представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна, Община Балчик и кмета на с. Кранево. Реката пресича с. Кранево, общ. Балчик и нерегламентираното заустване в нея е предпоставка за замърсяване на водите на река Батова и на зоната за къпане в Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Извършен е оглед на канализационния колектор, преминаващ над река Екренска и част от канализационната система „с. Кранево-к.к. Албена“. Констатирано е, че в резултат на наводненията през 2014 г., металния колектор е прегънат многократно и на едно от местата е установено изтичане на отпадъчни води с малък дебит.      По течението на реката, след точката на заустване не се наблюдава опалисценция и не се усеща специфичен мирис на битово-фекални води. Взета е водна проба, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели.

Дадено е предписание на кмета на Община Балчик, в срок до 10.05.2018 г. да бъде  възстановен канализационния колектор в частта, преминаваща през река Екренска, с което следва да се преустанови изтичането на отпадъчни води в реката, а от там и в морето.