Васил Велинов, Община Кюстендил: Увеличава се броят на семействата и домакинствата, искащи настаняване в общинско жилище

Васил Велинов, началник на отдел „Жилищна политика” в Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Велинов, докъде стигна изработването на картотеката за настаняване в общински жилища, която ще бъде ползвана за следващата година?

Васил Велинов: За да преминем към тази тема, трябва да споменем първо за картотеката, която сме я създали, в хронологичен порядък. Следва да спомена няколко думи за настоящата картотека, която е за 2018 година. Ние имаме действаща картотека на граждани за 2018 година като съобразно нашата наредба за жилищно настаняване извършваме всяка година актуализация на тази картотека. За 2018 година го направихме като всички картотекирани за 2018 са писмено уведомени, което е наш ангажимент по наредбата и ние сме го направили. Всички уведомени картотекирани са подали съответните документи.

Фокус: Какви са тези документи?

Васил Велинов: Документите, които са необходими, за да се депозират в деловодството на общината са само два формуляра, които са наши, които ги даваме на гражданите – едно заявление и една декларация. След това със заповед на кмета на общината се създава една комисия, която разглежда всички подадени документи. От общата бройка на картотекираните граждани 16 не са подали документи по различни причини, това е тяхно субективно решение. През 2018 година ние продължаваме всички действия по новокартотекирани граждани, като бройката за 2018 е по – голяма от други години, това са 39 броя новокартотекирани граждани. Отказани от картотекиране са 14 броя.

Фокус: Какви са причините за това?

Васил Велинов: Причините са основно в три групи. Някои от тях нямат постоянен адрес в Кюстендил две години, което е изискване по наредбата, други имат прехвърлителни сделки, което го виждаме с документи, издадени от съда и третата група са тези, които имат задължения към общината. С всичко това ние направихме действия по отношение действаща картотека за 2018 година.

Фокус: Вие работите и по създаване на картотека за следващата година, там до какъв етап стигнахте?

Васил Велинов: Да. Другата дейност, която в момента продължаваме да осъществяваме, да подготвяме картотека за 2019 година, която да бъде проект, която е проект. Този проект пак със заповед на кмета на общината се проведе една комисия, тя е разгледала документите, приела е съответните съобразно законодателството и в тази картотека на граждани 2019 година имаме няколко групи – едночленни, двучленни, тричленни, четиричленни и многочленни семейства и домакинства. Броят на едночленните семейства е 49, на двучленните – 33, тричленни – 20, четиричленни -4 многочленни – 2 семейства и домакинства. Общата бройка на семействата и домакинствата в проекта за 2019 година е по – голяма от 2018 година. За 2019 ще са 108 броя семейства и домакинства. И съобразно процедурата, която изискваме по наредбата, най – вероятно ще го обявим в следващия понеделник. Обявяваме го на сайта на общината, на таблото на общината. След като го обявим има един технологичен порядък и един срок от 14 дни за възражения. Минават тези 14 дни и пак се събира комисия със заповед на кмета, разглежда всички тези възражения, или ги уважава, или  не ги уважава и вече преминаваме към следващата стъпка – картотека на граждани за 2019, която вече пак ще бъде приета от комисия с издадена заповед от страна на кмета, като последна стъпка кмета на Община Кюстендил ще утвърди картотеката на гражданите за 2019 година.

Фокус: На база на тази картотека ще се случва настаняването на семействата?

Васил Велинов: Да, за 2019 година като проект се получава една по – голяма бройка, но това идва и от по – голямата бройка на картотекираните граждани през годината – 39 семейства и домакинства.

Фокус: Това означава ли, че повече хора се нуждаят от жилища и от подслон?

Васил Велинов: Да, това означава. Нашият брой на жилища, които се дават под наем е 377, което изобщо не е малко, спрямо факта, че градът не е един от най – големите в България. Продължаваме си проверките, които извършваме периодично по стопанисването на жилищата, което е твърде важно. Правим съответни констатации, правим предписания. Има некоректно поведение, има и неизпълнени договорени задължения, затова през 2018 година сме издали заповед за прекратяване на наемни отношения с 10 семейства и домакинства. Размерът на наема остава същия, който е съвсем в унисон с политиката на социални общински жилища и се движи в порядъка на десетина лева за боксониери, гарсионери 16-17 лева, за двустайни -24 – 25 лева, и около 30- 35 лева за тристайни жилища. През 2018 година броят на настанените е 12 семейства и домакинства.

Венцеслав ИЛЧЕВ