Васил Велинов, Община Кюстендил: 103 семейства и домакинства чакат за настаняване в общинско жилище

Радио "Фокус" - Кюстендил

Началникът на отдел „Жилищна политика” към Община Кюстендил Васил Велинов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Велинов, разговорът ни е свързан с изработения проект на картотека за настаняване в общински жилища за настоящата година, но да започнем от малко по-далеч, какво се случи през 2019 година в тази връзка?

Васил Велинов: Ще започна с това, че ние имахме действаща картотека на граждани, които са кандидати за общински жилища. Тя беше в сила до края на 2019 година. При нея картината беше следната – различни семейства и домакинства. 49 бяха едночленните семейства и домакинства, 33 двучленните, 20 тричленни семейства и домакинства, както и 4 четиричленни. Имахме и две многочленни семейства и домакинства. Общо 108 семейства и домакинства бяха в тази действаща картотека. Важно е да кажа, че на тази картотека ние направихме актуализация, съобразно Закона и наредбата. Това беше към 31 октомври 2019 година. Писмено уведомихме всички картотекирани за необходимия комплект от документи които трябваше да предоставят да подадат. Това са едно заявление и една декларация. Уведомихме ги и за срока – 31 октомври 2019 година, за което имаме и съответните обратни разписки. Създадената със заповед на кмета комисия е разгледала подадените документи. Комисията взе решение, от картотеката отпаднаха 34 семейства и домакинства.

Фокус: Кои са основните причини тези семейства и домакинства да отпаднат?

Васил Велинов: Голяма част от тях не са подали документи. Казах преди малко, че става въпрос за наши формуляри – заявление и декларация, те ги попълват и ги входират в деловодството. Голяма е бройката и е меко казано странно, при положение че са уведомени писмено. Другата причина е тази, че някои от тях вече имат нови обстоятелства и притежават недвижима собственост, а това е проблем по действащата наредба и следва да отпаднат от картотеката. Третата причина за отпадане е задължения на съответните лица към Община Кюстендил. През течение на 2019 година ние ежедневно в своята работа имахме новокартотекиране. Общо – 20 семейства и домакинства в отделните групи. Беше изготвен първоначален проект на картотека за 2020 година.

Фокус: Тази картотека е приета от комисията, а как изглежда в съответните групи?

Васил Велинов: Този проект е приет от самата комисия и в съответните групи изглежда по следния начин – 50 едночленните семейства и домакинства, 29 са двучленните, 15 тричленни семейства и домакинства, 7 четиричленни, както и две многочленни семейства и домакинства. Общо 103 на брой семейства и домакинства са включени в картотеката. Този проект, по Закон и наредба, го обявихме на интернет сайта на Община Кюстендил, както и на информационното табло. Имаше 14-дневен срок за възражения. Те може да се подават от всеки един от включените в картотеката. Практиката сочи, че назад в годините не сме имали възражения, явно нещата са много ясни. Ако има възражения те се разглеждат отново от комисията. Самият проект става официална картотека, след решение на комисията, а след това тя се утвърждава от кмета на Община Кюстендил. Официалната картотека също се обявява официално. По нея ще работим през 2020 година.

Венцеслав ИЛЧЕВ