ВАС постанови окончателни решения по две дела в полза на областния управител на Добрич

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Върховен административен съд (ВАС) е излязъл с решение  от 03.12.2019 г., с което оставя в сила решение № 195 от 07.05.2019 г., поставено от Административен съд Добрич по дело № 171/2019 г., съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Добрич. Делото във ВАС е образувано по касационна жалба от Общински съвет (ОбС) град Добрич, след като на първа инстанция – Административен съд Добрич, областният управител е спечелил съдебния спор. Делото е образувано по искане на областния управител срещу решение на ОбС в град Добрич за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси. ВАС приема, че измененията и допълненията в Наредбата са приети при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА). В мотивите си още ВАС посочва, че не са спазени изискванията за обоснованост, стабилност и откритост, че липсват становища и/или предложения по проекта и преценява, че Административен съд Добрич правилно е приел липса на икономическа обосновка на проекта за Наредба. Решението е окончателно и ОбС в град Добрич е осъден да плати на областния управител на област Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. И по делото за размера на такса „Битови отпадъци“, прието от ОбС – Добричка ВАС е постановил със свое решение от 25.11.2019 г., че оставя в сила присъденото от Административен съд Добрич – отмяна на приетото от ОбС – Добричка. От пресцентъра припомнят, че с Решение № 931 от Протокол № 43 от 29.11.2018 г. ОбС – Добричка е определила основата за изчисляване на такса „Битови отпадъци“, което бе обжалвано от областния управител заради приемането му при съществени нарушения на административно-производствените правила. В мотивите си ВАС посочва, че административният акт не е оповестен публично чрез средствата за масово осведомяване и решението не е доведено до знанието на заинтересованите лица. В този смисъл се нарушават правата на гражданите, посочват още от ВАС и се отсъжда отмяна на акта. И това решение на Върховен административен съд е окончателно.