Венцеслава Генова, началник на РУО – Варна: В областта много отдавна се работи за намаляване на преждевременно отпадналите от системата деца и ученици

Венцеслава Генова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Генова, как премина кампанията за прием след завършен седми и осми клас във Варна и областта?

Венцеслава Генова: Бих определила последната учебна година като трудна, но успешна. По отношение обхвата на учениците след завършен VII и VIII клас към момента приемът на ученици продължава, тъй като част от тях ще се явяват на поправителни изпити. За тях има свободни места както в училища във Варна, така и в училища в региона. Като много положително можем да отчетем обстоятелството, че Държавният план-прием за 2017/2018 учебна година беше структуриран първо на базата на баланс между броя завършващи ученици и заявените паралелки и места в тези паралелки от директорите. Освен това план-приемът беше ориентиран към секторите на икономиката и съобразен с потребностите на пазара на труда. Обстоятелството, което произтичаше от новия Закон за предучилищно и училищно образование, който задължава всички ученици, които са до 16-годишна възраст, да продължат образованието си, беше удовлетворено. Местата след завършен VII и след завършен VIII клас бяха достатъчно добре обезпечени с екипи от страна на Регионалното управление на образованието, местната администрация в 12-те общини и най-вече на директорите на училища. Те много професионално подходиха към ангажимента за обхвата на учениците. Той включваше разкриване на места за подаване на заявления и извън Варна, в общинските центрове. Включваше ангажимент на директорите да осигурят подаването на заявления по електронен път. Много стриктно се проследяваше поименно подаването на заявления от учениците, завършващи VII и VIII клас. В резултат на това всички, които имаха право и задължение да подадат заявление, за да продължат образованието си, направиха това.

Фокус: Ще бъдат ли закривани паралелки?

Венцеслава Генова: На този етап в гимназиите и училищата във Варна и областта няма да бъдат закривани паралелки. След първия етап на класиране за прием в гимназиите бяха закрити 6 паралелки. Това бяха паралелки, в които нямаше нито един класиран ученик или бяха по един и двама, за да могат на следващ етап в паралелките, където имаше потенциал да се достигне изискуемия минимум 18 ученици, за да съществува паралелката, да намерят своите места. Към момента все още Държавният план-прием за учебната 2017/2018 година не е окончателно реализиран, но няма да се закриват повече паралелки. Основно местата по план-приема бяха заети на първо и второ класиране. За трети етап на класиране също имаше места, които се заемаха с ново подаване на заявление и ново подреждане, но вече само на останалите свободни места. Към момента продължава да има свободни места, но те са в рамките на допустимото, на очакваното. Имаше ученици, които не можаха да подадат заявление на първия и на третия етап на кампанията, защото имат поправителни изпити. Надявам се и желая на всички успешно полагане на тези изпити и до 4 септември да намерят своите места в училищата и паралелките, които към момента са обявили такива.

Фокус: Училище на територията на община Дългопол е с променен статут за новата учебна година – от основно на обединено, като идеята на местната власт е именно задържане на децата в образователната система. Има ли и други училища на територията на областта, които са с променен статут.

Венцеслава Генова: Особеност на приема тази година след завършен VII и VIII клас е и това, че настъпиха промени в училищната мрежа. Действително във Варненска област три училища придобиха статут на обединени – основното училище в село Цонево, основното училище в село Михалич и основното училище в село Червенци, които като обединени също се включиха в държавния план-прием с по една паралелка за всяко едно училище. Тези паралелки се случиха, това е една добра новина за Варненска област – обогатена училищна мрежа с три обединени училища, които за следващата учебна година имат паралелки за обучение на ученици в осми клас – първата степен в гимназиалния етап. Учениците ще се обучават в тези училища до десети клас. След това децата имат възможност да продължат образованието си в средните училища в съответните общини – Дългопол и Вълчи дол.

Фокус: Приет бе Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Какви са дейностите в тази посока?

Венцеслава Генова: Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е една много добра и амбициозна задача на всички заинтересовани обществото ни да се развива според повелите на времето, в което живеем. По никакъв начин никой не е съгласен обществото ни да бъде неграмотно или невежо. Всички искаме за нашите деца да се подсигурят максималните условия, за да се развиват те личностно, да могат да се реализират в живота, да могат да издържат себе си и семействата си, да бъдат конкурентоспособни, да бъдат адекватни на пазара на труда. Това ще доведе до общото спадане на негативните прояви поради невежество и социална занемареност. Работим за нещо, което е в името на бъдещето на държавата и на хората, които живеят тук.

Фокус: Сформирани ли са вече и колко са на територията на област Варна екипите за обхват, разписани в документа?

Венцеслава Генова: 49 екипа от експерти ще работят във Варненска област за задържане на децата в училище.  49 са районите на компетентност,  за всеки един район на компетентност има сформиран екип за обхват. В екипите са включени общо 413 лица, като в състава им влизат представители на РУО, общината, дирекция „Социално подпомагане“, МВР, както и представители на институциите в системата на училищното и предучилищното образование. Целта на екипа е обхват на деца и ученици в задължителна училищна възраст, които са необхванати в образователната система или са в риск от отпадане от училище, както и реинтегриране в образователната система на отпадналите деца и ученици в задължителна възраст. Създаването на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е приет с решение на Министерски съвет. Област Варна, както и останалите области, работи много активно за изграждането на екипите за обхват във всяка една от 12-те общини на областта, като във всяко населено място, където има училище или детска градина, се създава такъв екип за обхват по компетентност. След това тези райони ще бъдат обхождани от екипи за обхват. Целта е да можем всички заедно да работим по тази много важна национална задача – да бъдат обхванати в системата на образованието децата до 12-ти клас, тоест да няма отпаднали от системата, които след това са обречени на неграмотност и невежество.

Фокус: Всъщност Регионалното управление на образованието във Варна работи много отдавна за задържане на децата в училище, какво показват данните за последната учебна година?

Венцеслава Генова: Да, така е. Варненска област много отдавна работи по намаляване на преждевременно отпадналите от системата деца и ученици, след това за тяхното реинтегриране. За изминалата учебна година за чужбина са заминали 304 деца и ученици, а прекъсналите обучението си поради болест са петима. Отсъствията са един от основните негативни фактори за отпадане от образователната система. През учебната 2016/2017 година във Варненска област от образователната система са отпаднали 66 ученици, които трайно не са посещавали училище и са натрупали много отсъствия. Нямаме отпаднал ученик поради слаб успех, но 40 са учениците, които са отпаднали по социални и семейни причини. Всъщност напусналите тази учебна година са 106 за Варненска област. Като статистически данни е по-добро в сравнение с предходната  година, но все пак имаме отпаднали, имаме напуснали и се надяваме, че когато този механизъм започне да работи чрез дейността на екипите, резултатите ще стават все по-добри и няма да има деца и ученици, които да не са обхванати в системата.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА