Венцеслава Генова, РУО – Варна: 5 767 ученици от етническите малцинства са интегрирани в образователната система през първия учебен срок

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Генова, как се изпълнява Стратегията за интеграция на етническите малцинства в областите със смесено население и какво показват резултатите след края на първия учебен срок?

Венцеслава Генова: Всички дейности, заложени в плана за изпълнение на Стратегията за интеграция на етническите малцинства в областите със смесено население, показват положителни стойности. Основните акценти са необходимостта от допълнително обучение по български език, което се изпълнява във всички образователни институции в област Варна. Извънкласната работа за формиране на комуникативни умения  и интереси в различните области за формиране на чувство за принадлежност към училищната общност се реализират в различни форми в училищата и детските градини. Работата с родителите е нова регионална политика на Регионалното управление на образованието във Варна. През първия учебен срок се отчита положителна промяна на нагласите на родителите, които са готови да се включват в процеса на образование и възпитание на децата, съдействат на учители и ръководства. Отчита се промяна в мотивация на учениците за редовно посещаване на учебни занятия и повишаване на образованието. Училищата и детските градини все повече се превръщат в желана територия за учениците и за техните родители в извън учебно време.

Фокус: Колко учебни заведения се включиха в националната конференция за добър педагогически опит в областта на образователната интеграция във Велинград?

Венцеслава Генова: Четири училища от Варненска област представиха добри практики в областта на образователната интеграция по време на втората национална конференция за добър педагогически опит в областта на образователната интеграция, която се проведе в края на първия учебен срок в град Велинград. ОУ „Отец Паисий“ във Варна, което е със сто процента ромски ученически състав, представи училищен проект „Златното ключе на книгата“. СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол представи темата „Училището – моят дом“. СУ „Любен Каравелов“ в кв. „Аспарухово“, където също има голям процент ромски състав ученици, представи темата за работа с мисловни карти в час по чужд език. „НУ „Васил Левски“ във Варна представи училището и областта с темата „Образователна интеграция чрез извънкласни дейности.

Фокус: Успешно ли бе приложена системата за ранно идентифициране и проследяване на ученици в риск от отпадане през първия учебен срок?

Венцеслава Генова: В 128 образователни институции във Варненска област е приложена системата за ранно идентифициране и проследяване на ученици в риск от отпадане. В края на първия учебен срок отчетохме много добри резултати по изпълнение на Стратегията за намаляване делът на преждевременно напусналите образователната система чрез реализиране на политики за превенция. В образователните институции са приети и се изпълняват програма за превенция на ранното напускане на училище, както и програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. В 90 образователни институции е осигурена педагогическа подкрепа при прехода между отделните етапи в образованието. 7 420 деца и ученици са включени през първия учебен срок в допълнителни дейности за преодоляване на обучителните трудности. Може би затова нямаме отпадане в края на срока на ученици поради слаб успех. За 13 868 ученици е осигурена целодневна организация на учебния ден. На 31 606 ученици от първи до седми клас и на децата в подготвителните групи са предоставени за безвъзмездно ползване учебници, учебни комплекти и познавателни книжки, като в част от училищата на Варна е осигурено ползване на електронни учебници с оглед олекотяване на ученически раници. 18 904 деца и ученици са участвали в инициативи, насочени към екологично образование и култура. 5 767 са учениците и младежите от етническите малцинства, включително и роми,  които са интегрирани в образователната система в област Варна през първия учебен срок. През последните години се наблюдава и ръст в броя на успешно завършилите и продължаващи образованието си в по-горна степен ученици, които по една или друга причина в отделни периоди от своя живот е трябвало да напуснат образователната система. В края на първия учебен срок на настоящата учебна година Регионалното управление на образованието във Варна отчита повишаване броя на реинтегрираните отново в системата лица. В 133 образователни институции са проведени дейности за информиране на родителите по отношение на възможностите им за образование или придобиване на професионална квалификация във формална образователна среда. В 110  образователни институции са приложени различни форми за подпомагане на отговорното родителство.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА