Венцеслава Генова, РУО – Варна: Позитивната трансформация на нацията задължително преминава през образованието

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Генова, приключи подаването на заявления за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в държавните и общински училища във Варна и областта. Какво отчитате?

Венцеслава Генова: След приключване на периода за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране са подадени общо 3 550 заявления, от които 1 932 по електронен път и 1 618 на хартия. Местата, за които кандидатстват учениците в областта по държавния план-прием, са 4 246. Очакваме за трети етап на класиране заявление да подадат още 200 ученици, които имат поправителни изпити и не могат да се включат за първо класиране.

Фокус: Кога ще бъдат обявени списъците с приетите ученици и какво предстои в кампанията по прием?

Венцеслава Генова: Списъците с приетите в VIII клас ученици на първи етап на класиране ще бъдат обявени до 3 юли. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде в дните от 4 до 6 юли, като в заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Във втория етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие за второ класиране. Заявлението за участие във втория етап се подава в училището, където ученикът е класиран на първия етап. Ако класирани на първи етап ученици не се запишат или не подадат заявление за участие във второ класиране, тяхното място ще бъде обявено като свободно за трети етап на класиране, тоест ще загубят мястото на класиране, което са заели при първия етап. Ако ученици, подали заявление, не бъдат класирани на първи етап, участват автоматично за втори етап на класиране, като не подават ново заявление. Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли. Във втория етап учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание. В този случай вече е задължително те да се запишат, където са класирани. Учениците, които са се придвижили на по-предно желание, трябва да заемат това място, те не могат да избират между класиранията от първия и втория етап. Всички ученици, които са останали извън класиранията, за третия етап не подават ново заявление. Ново заявление от 20 юли до 24 юли могат да подават само онези, които не са подали заявление за първи етап на класиране. Те ще могат да подредят своите желания по обявените свободни позиции за трети етап на класиране. За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места. Записването след третия етап по график ще се проведе от 27 юли до 30 юли. Активността за първия етап на класиране беше достатъчно добра. Учениците, които подлежат на задължително обучение, са се включили в кампанията по държавния план-прием за заемане на места в VIII клас.

Фокус: През седмицата във Варна се проведе Първа регионална конференция на Регионален методически съвет към РУО – Варна, секция детски и начални учители. Темата на конференцията бе „Детският и началният учител – двигател на мотивацията“. Какви бяха основните теми, които бяха обсъдени, какво се открои?

Венцеслава Генова: Това, което организирахме, беше финална част от едногодишната работа на Регионалното управление на образованието във Варна в посока подпомагане на младите учители в тяхната работа с цел те да останат в професията, те да представят свои иновативни виждания относно това как може системата да повиши качеството на своята работа и съответно резултатите на учениците в две посоки – повишаване на резултатите и приемане на училището като едно желано място за себе си и за своето развитие, тоест задържане на реинтегрираните ученици в системата. На тази конференция отчетохме това, че позитивната трансформация на нацията задължително преминава през образованието. Учителската професия се отличава от всички останали по своята специфична роля и предназначение – да формира и развива личността на младите хора, да организира и провежда образователно-възпитателен процес в детската градина и в училището за пълноценно интегриране на децата в институционалната образователна и социална среда. Конференцията имаше за цел да представи съвременните изисквания към учителя, който трябва да умее да се ориентира в растящия поток от информация, да подбере основното и да го поднесе в дидактически достъпен вид на совите възпитаници. Като професионалист учителят трябва да владее редица умения, с които може да събуди интереса на децата и учениците, защото учениците могат да бъдат задържани в училище и активно включени в процеса само тогава, когато им е интересно. Разковничето на ролята на учителя като преподавател е мотивацията в училището и детската градина да бъде постигната в максимална степен. По време на конференцията са били очертани основните задачи и функции на учителя във връзка с новите изисквания, които стоят към професията, към кариерното развитие на учителя и към възвръщането на неговата престижна роля в обществения живот. Регионалният методически съвет, структуриран към институцията през настоящата учебна година, оказва подкрепа на млади учители.  Във връзка с наблюденията, че в обществото има известна промяна към личността на учителя, в началото на текущата учебна година Регионалното управление на образованието във Варна формулира и работи по три основни политики, една от които е свързана с подкрепа на млади учители. Другата ни система е регионалната програма за подобряване на резултатите на учениците. На база среден успех след националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити заемащите последните позиции през миналата година сега са в средата на класацията. Регионалното управление на образованието във Варна работи и с родителите, като партньори в образователния процес. По време на конференцията бяха отчетени и основни похвати, които дават добри резултати във възпитанието на децата и учениците. Много интересни моменти поднесоха учителите в своите наблюдение за причините, които водят към регрес както в поведението, така и в учебните резултати и какви точно помощи могат и трябва да бъдат осигурени, защото всеки има нужда от подкрепа. Откроиха се необходимите конкретни и приложими решения, обвързани както теоретично, така и с практиката на учителите, тъй като всяко дете е специфично, всеки родител е специфичен, всеки учител е специфичен и всяка ситуация е специфична.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА