Венцеслава Генова, РУО – Варна:  Проблемът отпадане от училище и ниски резултати е заплаха за държавата, за самите отпаднали, като потърпевши са и успелите

Венцеслава Генова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Генова, има ли промяна в образователните институции във Варна и областта за новата учебна година?

Венцеслава Генова: Образователните институции за учебната година са в една променена училищна мрежа, защото с промяната в новата нормативна база имаме и защитени детски градини. През учебната 2017/2018 година училищната мрежа в областта ще се състои от 96 детски градини, 4 начални училища, 62 основни училища, 27 гимназии, 3 обединени училища, 22 средни училища, 29 средищни училища, специално училище, 2 специализирани училища, 12 иновативни училища, защитено училище, 8 средищни детски градини и защитена детска градина. Така ще изглежда училищната мрежа по видове институции. През 2017 година профилът на образователната ни система даваха основните училища, които имаха най-голям брой ученици – 20 294, което означава, че най-често срещаното училище в системата е основно училище с около 300 ученици. През изминалата учебна година 7 096 деца се обучаваха в групите за задължителна предучилищна подготовка.

Фокус: Какво показват данните по отношение на отпадналите от образователната система ученици?

Венцеслава Генова: Увеличава се броят на заминалите в чужбина ученици. За последната учебна година броят на заминалите в чужбина ученици е 868. 6 ученици са напуснали образователната система поради болест, поради отсъствия – 80, един ученик е напуснал системата поради слаб успех, а поради социални и семейни причини системата са напуснали 79 ученици. Отсъствията на учениците през миналата година по уважителни причини са по-малко от 1. По неуважителни причини също има намаляване на броя на отсъствията. Работата на училищните ръководства и на специалистите в училищата дават добър резултат, което означава, че са намерени подходящите методи за преодоляване на този проблем –  отсъствия по неуважителни причини най-вече. В тази връзка през учебната 2016/2017 година са извършени 42 проверки от страна на Регионално управление на образованието за посещаемостта на учениците в училище, в това число и внезапни проверки с дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Констатирано е, че процентът на вписаните отсъствия е средно 97, във всички училища те се отразяват стриктно. Заостря се вниманието върху отсъствията по неуважителни причини, на родителите редовно се изпращат уведомителни писма за направените отсъствия по неуважителни причини, за да се вземат необходимите мерки.  Като сериозна дейност в работата на Регионалното управление на образованието е  реинтегрирането на учениците. Работи се засилено със семействата за включване на децата отново в системата чрез сътрудничеството на медиатори.

Фокус: Какви ще бъдат приоритетите в работата на институцията през новата учебна година?

Венцеслава Генова: На септемврийското заседание на управлението с директорите на училища бе представен отчет за изпълнение на регионалните политики през изминалата учебна година и набелязване на основните посоки, в които ще бъде структурирана дейността на институциите в системата на средното образование. Основните цели на регионалната политика продължават да бъдат изграждане и развиване на компетентности по изучаваните учебни предмети, разширяване и поддържане интереса към учението и мотивацията за учебен труд, повишаване на успеваемостта на учениците и постигане на по-добри резултати на олимпиади, състезания, външни оценявания, държавни зрелостни изпити. Формиране и развиване на личностните качества на учениците, както и уменията им за работа в група за ефективно търсене и подбор на полезна информация, подобряване на комуникативните им умения  и концентрация. Освен това много важна посока, в която ще работи Регионално управление на образованието през учебната година, е повишаване квалификацията на учителите и прилагане в практика на усвоените компетентности, създаване и споделяна на добри педагогически практики, взаимодействие с родители и институции, участие в проекти и национални програми, контрол на ефективността на процесите за преодоляване на разликите между подготовката и резултатите от знанията на учениците между училищата в малките населени места и тези в общинските центрове или училищата от областния град. Институцията ще продължи да изпълнява и през следващата година Националния план за действие по стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността. Ще продължим една много добра практика – „Маратон на четенето“, за да се повишава четивната грамотност и  оттам функционалната грамотност на учениците. Ще продължим да работим за повишаване на резултатите по математика, успоредно с резултатите по български език и литература. Основната ни дейност ще бъде вече след като по механизма за обхват на учениците сме ги върнали в детската градина и училището, ще трябва много педагогически усилия да се вложат, за да може учениците да останат в системата. Да стане институцията желано място за децата и учениците, да има приобщаваща учебна училищна среда, където не само учениците, но и техните семейства да намират поле за изява, подкрепа и за споделеност. Не само учениците, но и родителите имат нужда да бъдат подкрепяни, за да могат те да подкрепят своите ученици. Изградили сме модел за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда, която детайлно ще бъде прилагана в институциите от системата на средното образование следващата учебна година. Добра педагогическа практика е анализът на проактивните стратегии на училищата за привличането на родителите като партньори, независимо от специфичните различия в родителската общност или ограничения родителски капацитет. Не можем повече да си позволяваме родителите да не бъдат наши партньори. В образователната система има три големи групи лица, заинтересовани от случващото се и да бъде то успешно – учители, ученици и родители. В сеченията на тези общности се крие успехът на всички, които желаем да живеем в едно грамотно общество, сред интелигентни хора. Проблемът отпадане от училище и ниски резултати е заплаха веднъж за държавата, която инвестира и след това не може да се възползва от възвръщаемост чрез труд на квалифицирана работна ръка. Заплаха е и за самите отпаднали, които остават неграмотни или полуграмотни и не могат да се реализират в социума, в резултат на което попадат под влиянието на престъпни групи и извършват престъпни дейния. Потърпевши са и всички, които са успели, защото са принудени да живеят сред негативните прояви на онези, които са отпаднали от системата и са неуспешни.

Фокус: Как бе реализиран приемът след седми клас тази година?

Венцеслава Генова: Приемът в осми клас след завършен седми е много добър. Имаме 4 закрити паралелки в профилираните гимназии на първи етап и 2 след третия етап. По отношение на професионалните – за първа година има толкова малко закрити професионални паралелки – общо 3. И профилираните, и професионалните паралелки в гимназиите и средните училища във Варна и областта са реализирани с необходимия брой ученици. Най-желаните специалности за прием в осми клас тази година бяха икономическите. Първите пет места са специалностите във Варненска търговска гимназия, след тях се нареждат двете специалности на  Професионалната гимназия по туризъм.

Фокус: А по отношение на кадрите, обезпечена ли е учебната година?

Венцеслава Генова: Учебната година във Варна и областта започва обезпечена с необходимия брой учители, за да се изпълнят учебните планове по учебните предмети. Провеждането на събеседници приключва, а до 21 септември продължава набирането на непедагогически персонал.  Големият брой свободни позиции за учители, обявени през летните месеци, е нещо естествено, тъй като тогава се подготвят екипите за следващата учебна година. По данни на директорите за обявените свободни позиции са се явили повече от двама – трима кандидати. Най-търсени са учителите от природо-математическия цикъл – физици, химици, математици, учители по информатика и информационни технологии. От години се търсят учители по чужди езици. Проблемът все още може и е овладяван от директорите, защото наскоро пенсиониралите се колеги, които са жизнени и желаят, продължават да работят. По този начин системата, макар и застаряла възрастово, е обезпечена със специалисти. Но проблемът си остава – младите кадри са дефицит за всички учебни предмети, включително начални и детски учители. Особено необходими с изискването да се изгражда подкрепяща приобщаваща среда в училище са психолози и логопеди, които не са много на пазара на труда.  Учител не се става лесно и не се работи лесно като учител. Все по-трудно става общуването в училище с родители и ученици, което изисква много и допълнителни умения, гъвкавост за отреагиране както на предизвикателствата, идващи от учебните програми и обучаването на учениците, така и в общуването и комуникацията.

Фокус: Помага ли се на младите учители?

Венцеслава Генова: Регионално управление на образованието във Варна има система за оказване на методическа подкрепа на младите учители. С променената нормативна база има учители, които са наставници, ментори, има главни учители, старши учители, които поемат новоназначените млади учители с малък или никакъв педагогически опит. От друга страна се планират квалификационни форми, в които се включват младите учители. Те са обгрижвани в своята работа.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА