Венцеслава Генова, РУО – Варна: 162 паралелки за прием в VIII клас предвижда проектът на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Генова, на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Варна представихте за съгласуване проекта на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво. Колко са завършващите ученици и колко паралелки ще бъдат разкрити?

Венцеслава Генова: Представих проекта на държавния план-прием, изготвен по предложение на директорите на училищата – профилирани и професионални гимназии и средни училища в областта. Тази година приемът трябва да се извърши на база 3 854 завършващи основно образование в VII клас ученици. Броят им е по-малък в сравнение с миналата година, когато завършиха два випуска основно образование – учениците след VII и учениците след VIII клас. Тогава общият брой ученици, за които трябваше да осигурим места в държавния план-прием за настоящата учебна година, беше 4 769. Държавният план-прием е изготвен въз основа на заявките от кметовете на общините в област Варна, индикативния списък от образователното министерство на специалности с недостиг на кадри, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, на база броя завършващи ученици, както и анализ на реализирания държавен план-прием за учебните 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година. 162 паралелки за прием в VIII клас предвижда проектът на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година за област Варна. Държавният план-прием е съобразен и с изискването да се гарантира качество на учебно-възпитателния процес, което означава осигурена материално-техническа база, оборудвани кабинети, учебни работилници, лаборатории, осигурени дидактически материали и пособия, назначени правоспособни учители, осигурена задължителна учебна документация, инвестирани средства за модернизация на материално-техническата база и за повишаване квалификацията на учителите, осигурено обучение в дневна и задочна форма за придобиване на средно образование и различни степени на професионална квалификация, осигурен баланс между завършващите основно образование ученици и броя на местата за продължаващи образованието си в VIII клас ученици в профилирани и професионални паралелки във видовете училища. Предложенията за държавен план-прием бяха съобразени с осигурено обучение по професията „Работник в озеленяване“ за ученици, които са завършили VII клас, но не покриват държавните образователни стандарти. В проекта за държавен план-прием в област Варна те имат шанс да продължат своето образование в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“.

Фокус: Предвижда ли се обучение по нови професии?

Венцеслава Генова: Както казах, прием след завършен VII клас ще се осъществи в 162 паралелки, като с I степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, са 5 паралелки. 79 са паралелките  с II и III степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение. Проектът предвижда още 76 профилирани паралелки, дневна форма на обучение, 1 профилирана паралелка, задочна форма на обучение, както и 1 професионална паралелка, дневна форма на обучение, за ученици от помощно училище, насочени от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Проектът съдържа и предложение за обучение за първи път по професията програмист, специалност „Програмно осигуряване“ в Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. За първи път ще се извършва обучение и по професията модист, специалност „Бутикови облекла“ в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, снабдител, специалност „Снабдител“ в обединеното училище в село Михалич, община Вълчи дол, работник в растениевъдството, специалност „Трайни насаждения“ в обединеното училище в село Червенци, община Вълчи дол, както и оператор информационно осигуряване, специалност „Икономическо информационно осигуряване“ в средното училище в град Дългопол. За първи път ще се извършва обучение и по професията оператор на компютър, специалност „Текстообработване“ в обединеното училище в село Цонево, община Дългопол. Обединеното училище в селото има такава специалност,  която след това би могла по желание на учениците да бъде продължена в 11 и 12 клас в училището в град Дългопол, където да получат и средно образование, след като положат съответните държавни зрелостни изпити. Проектът на държавния план-прием има своята икономическа обосновка и е съобразен с водещите отрасли в област Варна – туризъм, корабоплаване, селско стопанство и строителство. Водещите области на професионално образование в професионалните паралелки за следващата година кореспондират с тези отрасли и паралелките са в сферите на услугите за личността, стопанско управление и администрация, техника, селско, горско и рибно стопанство и информатика. Тези професионални паралелки кореспондират не само с водещите отрасли на област Варна, но и с отрасловата структура на националното стопанство“. В област „Транспорт“ ще бъдат разкрити 2 паралелки, „Изкуства“ – 6, „Стопанско управление и администрация“ – 14, „Информатика“ –  9.5, „Техника“- 18, „Производство и преработка“ – 5, „Архитектура и строителство“ -3, „Селско, горско и рибно стопанство“ -5,5. Не трябва да ви учудва това, че имаме половин паралелки. Това се получава, защото непривлекателни професии и специалности с оглед на това да бъдат запазени се съвместяват по две в една паралелка, което означава, че по-лесно биха се класирали и приели 18 ученици, отколкото с една непривлекателна за младите хора професия да искаме да направим паралелка с максимална пълняемост 26. В областта на „Ветеринарна медицина“ имаме 1 паралелка, „Здравеопазване“ – 2. Най-много са заложените паралелки в сферата на услугите за личността. Така е от няколко години.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА