Вливат ОШИ „Анастас Стоянов“ в Центъра за подкрепа за личностно развитие- ОДК- Шумен

С 5 гласа „за“ и един „въздържал се“ Просветната комисия подкрепи предложението за вливане на Обединената школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ в Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК от 1 септември, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен.  Общинската администрация мотивира предложението си с наблюдавано сходство в дейностите за развитие на интересите и способностите на децата в областта на изкуствата, науките и технологиите в двете звена, те са общински, като работодател на директора е кмета на Община Шумен, и  двете структури получават финансиране от общински приходи и от собствени приходи от такси.  Сливането цели обединяване и оптимизиране на дейности, които в момента се провеждат и в двете структури, създаване на възможности за оптимизиране на административно-обслужващия персонал и пвишаване на ефективността от използваните финансовите средства при запазване на размера на местната издръжка за дейността. Основните дейности на ОШИ ще продължат да се осъществяват на същото място, а за преподавателите от школата се  осигурява статут на „учител“. Общинска администрация предлага и  дейностите за подкрепа на личностно развитие осъществявани от логопедите и психолозите в детските градини да се прехвърлят към Центъра за подкрепа и личностно развитие – ОДК- Шумен. В 16 детски градини в града са назначени 8 логопеди и 5,5 психолози осигуряващи както обща, така и допълнителна подкрепа. Към момента 6 от 8 логопеда обслужват по 2 детски градини и 5 психолога обслужват средно по 3 ДГ. На практика това означава, че специалистите се налага да работят на два или повече трудови договори, в различни градини с различно работно време съобразно формирания норматив от часове. Имайки предвид, че детските градини не прилагат система на делегирани бюджети, това създава организационни затруднения при уреждане на трудовите им правоотношения, посочват от общинската администрация. С прехвърлянето на всички логопеди  и психолози, които работят към момента в градините към ЦПЛР-ОДК-Шумен ще се постигне разширяване на дейността на структурата, създаване на относително постоянни работни места на пълен работен ден, предвид че дейността ще обхваща необходимостта на всички структури в общината, запазване на квалифицирани специалисти в сферата на предучилищното и училищното образование. Финансирането на възнагражденията им ще се осигурява от местни приходи и разработен механизъм за заплащане на ползваните услуги за предоставяне на кадри от бюджетите на ползвателите. В този смисъл функционирането на общински Център за подкрепа за личностно развитие се превръща в необходимо извънучилищно звено, в чийто екип ще бъдат концентрирани специалисти, от които деца и ученици ще получават адекватна грижа, педагогическа и психологическа подкрепа за развитие на интересите, способностите, компетентностите или ресурсно подпомагане при регистрирани специални образователни потребности, посочват от общинската администрация. Предстои грасуване на докладната записка на сесията на Общинския съвет на 20 юли.

Ивелина ИВАНОВА