Вр. и. д. кмет на Смолян инж. Мариана Цекова оттегли четири докладни, касаещи проекти на общината, от дневния ред на заседанието на Общинския съвет

Снимка: Община Смолян

Временно изпълняващият длъжността кмет на Смолян инж. Мариана Цекова оттегли четири докладни, касаещи проекти на общината, от дневния ред на заседанието на Общинския съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. В първоначалния дневен ред бяха включени 21 докладни записки. Още в началото на заседанието инж. Цекова заяви, че като вносител оттегля първите четири докладни, а именно: Кандидатстването на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за директно предоставяне  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, третата докладна беше за обезпечаването на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ, проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и четвъртата – Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“.

В мотивите си за оттеглянето на докладните записки, инж. Цекова заяви, че според нея това е най-целесъобразното решение. „Няма смисъл да се прави политика на гърба на населението и на всички останали. Нека следващият Общински съвет да вземе такова решение. Това ще е най-доброто, което трябва да се случи, а и това е начинът, по който трябва да се финансират съответните програми“, каза още инж. Цекова.

Нели ГЕРГЬОВСКА