Във Видин започва  прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение

Във Видин започва  прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение , съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Дирекция „Бюро по труда“.  От днес, 16 април до 24 април  ще бъдат приемани заявките на работодателите. Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда – младежи до 29 години, майки или осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица над 50 години, продължително безработни и други. 3000 лв. са отпуснати за наемане на безработни младежи до 29 г. възраст, 3033 лв.-  за  стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст. Отново за безработни до 29 г. за чиракуване средствата, които са отпуснати са в размер на  4 355 лв. За стажуване на безработни лица  свободните средства са  2 943 лв. Държавата стимулира работодатели  на микропредприятия  наели на 5 работни места безработни с 10 026 лв. За наемане на  беззработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време  свободните средства са 6 650 лв. Най-много средства в областта са осигурени за наемане на работа на безработни над 55-годишна възраст– 28 893 лв., както и за наемане на продължително безработни лица  – 11 967 лв. От Дирекция „Бюро по труда“ – Видин посочиха, че за чиракуване  и осигуряване на  наставник свободни средства са 4 170 лв., за безработни лица с трайни увреждания  – 5 902 лв. Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица  субсидира наемането на продължително безработни лица от работодатели от частния сектор , като заделените средства са  4 370 лв. и от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия с  8 695 лв. Подадените от работодателите заявки  ще бъдат разгледани в  срок до 27 април , като ще бъдат одобрени  работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.