В бюджета на Община Кула за 2019 година е създаден Фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от 5000 лв.

В бюджета на Община Кула за 2019 година е създаден Фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от общината в размер на 5 000 лева, съобщиха за Радио Фокус“ от общината. .

Отрицателен демографски прираст и  изключително ниска раждаемост, се регистрират от десетилетия в Община Кула, като тези процеси са характерни за цялата срана.  По тревожно е обаче снижаването на възрастовата граница сред жените, които не могат да се имат дете по естествен биологичен път. Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое бебе. Това налага помощ от финансови средства за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми.

През 2009 г. е създаден Държавен фонд за асистирана репродукция /ФАР/, който заплаща до три опита за ин витро процедури на двойки, отговарящи на определени критерии. Не малка част от кандидатите нямат възможност да се възползват от ФАР, или се нуждаят от друг тип изследвания или лечение. Някои кандидати също не могат да се възползват от държавно финансиране, което наложи в последните години тенденция за създаване на фондове към общините.

От Община Кула са  определени  и критериите, по които семейства и двойки живеещи в съжителство могат да кандидатстват за финансиране на процедурите. За тази цел екип от специалисти изработи проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кула.

Правилникът регламентира условията и критериите за кандидатстване на двойките.

Кандидатите трябва:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кула през последните три години.

2. Да нямат задължения към Община Кула и държавата, което се удостоверява с надлежно издадени удостоверения от съответната администрация;

3. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права, което се удостоверява с документ, издаден от НОИ;

4. Да не са поставени под запрещение.

5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост;

6. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация.;

7. Лицата в двойката да нямат кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен.

8. Да имат завършено средно образование.

9. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва със съответните медицински документи:

10. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 за дейностите по асистирана репродукция на Министерството на здравеопазването от 20.06.2007 година и Наредбата за нейното изменение и допълнение, обнародвана в ДВ бр.58/29.07.2011 г.

Документът ще бъде предоставен за обществено обсъждане и на сайта на Община Кула, след което ще бъде предложен за гласуване от Общинския съвет.