В Бюрото по труда в Долни чифлик има обявени позиции за дейност „Личен асистент” и „Помощник- възпитател” по национална програма

По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” безработните лица могат да бъдат включвани в дейност „Личен асистент” и „Помощник- възпитател”. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Дирекция „Бюро по труда” в град Долни чифлик. Целева група за включване в дейност „Личен асистент” са безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия – да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица, или от семейство на роднини и близки – за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство, да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Целева група за включване в дейност „Помощник-възпитател” са безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Помощник-възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия – да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица, или от семейство на роднини и близки на дете с трайно увреждане, настанено в това семейство, да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи, да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” показа, че тя е със силен социален ефект за подобряване качеството на живот на хората с увреждания. В периода 2003-2016 г. по Програмата средногодишно са работили 8 660 лица.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА