В Община Долни чифлик създават социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“

Ново общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ ще бъде създадено в Долни Чифлик с пари от Европейския съюз, предаде репортер на Радио Фокус – Варна. Общата стойност на финансирането е 391 020 лева, като 332 367 лева от средствата са от Европейския съюз, а 58 653 лева – от държавата. Проектът стартира на 1 юли тази година и се очаква да приключи на 1 ноември догодина. Целта на създаването на новото предприятие е да улесни достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на общината. С проекта ще се създадат условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие. В дейностите е предвидено психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Целта е стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, включително към придобиване или повишаване на професионална квалификация за активно поведение на пазара на труда. Дейността ще способства за създаване на предпоставки за професионално развитие на хората с увреждания и хората в неравностойно положение и други социално изключени лица и е основополагаща за проекта. Получавайки тези услуги хората, които ще се възползват от услугата трябва да могат да овладеят основните техники за справяне със стреса, да придобият умения за успешно справяне на ново работно място или адаптиране към работните условия. Дейностите ще обхванат минимум 32 лица от представители на целевите групи. Предвидено е и да се проведе 3-дневен семинар на тема „Самопознание и самоусъвършенстване“ за поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот, съобразно индивидуалните им потребности, да бъдат подпомогнати в намиране на собственото си жизнено пространство. Проектът за създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Диана СТОЕВА