В община Силистра предприемат мерки във връзка с профилактиката и ограничаването на болестта „Африканска чума“ по домашните свине

В община Силистра предприемат мерки във връзка с профилактиката и ограничаването на болестта „Африканска чума“ по домашните свине. Заповедта, подписана от Денка Михайлова, заместник- кмет на община Силистра, е публикувана на сайта на Общината. Забранява се провеждането на пазари и продажбата на домашни свине и месни продукти от лични стопанства на територията на Община Силистра. Да се информират лицата, отглеждащи домашни свине за клиниката на „Африканската чума“, спазването на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди и задължението им незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност. Предвижда се засилен контрол по придвижването/транспортирането на животните- придвижването на домашните свине да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари, транспортираните животни задължително да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране. При констатиране на клинични признаци, характерни за болестта „Африканска чума“, незабавно да се уведоми ОДБХ – гр. Силистра.