В Свищов представиха проект за подобряване и реновиране на градската среда

Велико Търново. Вчера бе представен проект „Подобряване и реновиране на градска среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от пресцентъра на Община Свищов. Пред обществеността кметът Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение, което предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“. Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 388 170,00 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които 1 179 944,50 лева или 85 % са финансиране от ЕС чрез ЕФРР, а останалите 15% в размет на 208 225,50 лева са национално финансиране.

Заложените дейности по обектите са рехабилитация на тротоарни настилки, осигуряване на регламентирано паркиране, осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и майките с колички, обособяване на кътове за отдих и създаване на условия за активен отдих, подмяна елементите на градско обзавеждане (пейки, кошчета, перголи, беседки и др.), изграждане на детски площадки за възрастови групи от 0-3 г. и 4-12 г., реконструкция на зелени площи, почистване на растителността, създаване на нови зелени площи, подмяна на осветителните тела, където е необходимо, отводняване чрез повърхностно оттичане, създаване на нова алейна мрежа с декоративна настилка от бетонови павета и ивици, като алейните очертания запазват максимално съществуващите направления, изграждане на достъпна архитектурна среда и други. Срокът за изпълнение на така заложените дейности е 24 месеца.

Предложените обекти са част от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Зона с преобладаващ социален характер (3В I), и също така са включени и в Общински план за развитие 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа, Специфична цел 2.2.: Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените места, Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда – зелени и пешеходни пространства, Проект 1.15. „Обновяване на градска жизнена среда – ул. „Патриарх Евтимий“ и Проект 1.18. „Обновяване на градска жизнена среда ж.к. „Симеон Ванков“.

Проектът включва и следните други задължителни дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.

Рени АТАНАСОВА