В Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет

Снимка: Радио "Фокус"

Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе днес от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. Това съобщиха от община Смолян. В първоначалния дневен ред са включени 21 докладни записки. Общинските съветници ще обсъдят  кандидатстването на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. На вниманието на представителите на местния парламент ще бъде представено обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и  номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Съветниците на Смолян ще обсъдят обезпечаването на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Пред общинските съветници ще бъде поставено и поемането на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“. На заседанието ще се разгледа и предложение за безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-1927 – Смолян“, както и други важни за жителите на община Смолян въпроси.