Габриела Миткова, РУО- Силистра: В проекта „Твоят час“ в област Силистра най- голямо внимание привлича спортът с 39 групи

Габриела Миткова, началник на РУО- Силистра, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Регионалното управление на образованието – Силистра организира през седмицата Регионална кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“. Г-жо Миткова, какво е участието на училищата от област Силистра в проекта и оценката за  първата година на неговата реализация?

Габриела Миткова: Проектът с краткото име „Твоят час“ се осъществява на територията на цялата страна, а Регионалните управления на образованието имат координиращи и организационни функции на областно ниво. Проектът е с продължителност от 29 месеца, финансиран е  по европейските структурни структурни и инвестиционни фондове в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020. Тази година беше първата учебна година по проекта и през седмицата с регионална кръгла маса отчетохме участието на област Силистра и този първи опит. В три секции по етапи на образование – начален, прогимназиален и гимназиален бяха представени 35 презентации от дейностите на учители по проекта. Тези 35 участници са малка част от групите, които бяха осъществени в областта през тази учебна година. 512 са групите за извънкласни дейности, с участието на 6002 ученици. Те представляват 57, 6 % от учениците в областта. За занимания по интереси са сформирани 285 групи с 4185 участници. А за обучения и дейности за преодоляване на обучителни затруднения са сформирани 226 групи с участието на 1817 ученици. Участват всички училища в региона, с изключение на държавното специално училище в село Варненци. Проектът действително има обхват в цялата област, в цялата образователна система, във всички училища. Той позволява на всяко училище да намери своето място и начин да участваи  именно на това се дължи тази масовост

Фокус: Към какви дейности е отчетен най- голям интерес?

Габриела Миткова: В проекта има две основни дейностизанимания по интереси- учениците участват по свое желание и имат възможност да се включат в повече от една група, за разлика от предишни проекти. Втората голяма група са обучения и дейности за преодоляване на обучителни затруднения, тук учениците са включвани чрез идентифициране на потребностите и са в малки групи по предмети, по които имат дефицити и проблеми. В групата за дефицити приоритет са математиката и българският език, но има и училища, които са избрали подпомагане на ученици и по други предмети. Безспорно най- голям интерес привличат проектите за извънкласни дейности. Освен тази гъвкавост на проекта, за която споменах, на второ място беше много важно това, че нямаше предварително подадени тематични направления, в които учителите да се опитват да намерят място на своето въображение, нито имаше някакво задължение да се спазват някакви пропорции между различни видове тематични направления. Учителите можеха да избират каквото си поискат, можеха да избират форми, които са интегрални, между различни видове изкуства и изяви, като основното изискване беше да не се дублира учебно съдържание в задължителната подготовка. Това даде една много широка рамка, в която се опитахме да видим към какво гравитират различните интереси. Направихме едно подреждане на групите по ключови думи, доколкото имената на групите подсказват с какво се занимават, и противно на очакванията не са най- много групите с информационно – комуникационните технологии. Най- голямо внимание привлича спортът с 39 групи, като най- масов е футболът- 21 групи. Като цяло има голямо разнообразие от спортни форми- волейбол, тенис на маса, приложно колоездене, фитнес и др. На следващо място с 26 групи са изобразителните и приложни изкуства и на трето място са информационно – комуникационните технологии, които за първи път в областта включват и две групи по роботика.  Следва математика, също противно на стереотипите, че учениците на биха искали да се занимават с математика извън нивото на задължителната подготовка, но има 20 групи, които представят математиката по интересен, забавен и приложен начин. Има групи с чужди езици, танци, театър. Има 16 групи с театрални форми- в Алфатар, Силистра, Дулово, Тутракан, Зафирово, Калипетрово, Голеш, т.е. театралните групи по проекта са с много широк географски обхват. Има направление, което условно наричаме „здраве“, свързано е със здравословен начин на живот и хранене, с природа, биология и екология. Музиката също привлича внимание като интересно е, че има и съвременни форми като мажоретни състави, караоке клуб, но и групи за автентичен фолклор. Туризъм бих откроила също. Когато съберем формите, които свързват физическо движение, спорта, туризма и танца те значително водят пред информационно – комуникационните технологии. Има и традиционни за нашето образование изяви като художествено слово, малко групи има по кулинарство, гражданско образование и предприемачество. Проектът „Твоят час“ всъщност обслужва тези разнообразни изяви на учениците. Имаме и форми за деца със специални образователни потребности. За разлика от предходни проекти, сега възможност за участие има и Градско помощно училище. Там има две форми- „В помощ на мама“ и „Добри домакини“. Форма за деца и ученици със специални образователни потребности „Творческо ателие“ са направили в СУ „Й.Йовков“ в Тутракан. Така и тези ученици имат възможност да участват в проекта. В Професионалната гимназия по строителство има форма, която се занимава с проектиране и изграждане на пасивни, на умни къщи, графити работилница в ОУ „Отец Паисий“- Силистра, риболов и къмпингуване в СУ- Дулово, оцеляване сред природата в ОУ „И.Вазов“- Силистра. Има много клубове по краезнание- Древна Силистра, родолюбие и краезнание, свързани с проучвателска работа на терен. Внимание привлича една форма наречена „Компютър, книги, музика и аз“, която се опитва да събере класическите източници на информация каквато е книгата с компютъра в едно, да търси такива интегрални проекти на учениците. В село Яребица има група за ръкоделие, група „Приятели на руското изкуство“, „Духът на Добруджа“, „Умения за успех“. В списъка от 512 групи срещам толкова наименования, които показват нещо, което по никакъв начин не може предварително да се предвиди- да се определят тематични направления, да се определят имена и форми. Учителите и децата, със своята креативност измислят неща, които не може предварително да бъдат планирани и заложени и затова е много подходяща тази широка рамка, която проектът дава.

Фокус: Какво още според вас прави проектът „Твоят час“ успешен в първата му година?

Габриела Миткова: За разлика от предходни проекти се откроява и това, че се стимулира работата в малки групи и няма минимуми на тези групи, всичко е въпрос на организация на училището, на използване на бюджета, който им се полага по проекта, така че се стимулира и е възможно създаването и на малки групи, като определено за учениците, с които се работи по отстраняване на дефицити това е много добре. Насърчават се междуучилищните изяви и много по- голяма е възможността външни организации да провеждат дейности с ученици. Училища наемат външни водещи на дейности с ученици, могат да наемат треньори, хореографи и др. Това се оказа много добра възможност да се предложат по- специфични дейности. Съществена особеност на проекта, че той има сред своите цели и задължение на участващите да  привлича родителите. И двата вида групи- по интереси и за компенсиране на дефицити имат задължителен минимален брой часове, които трябва да се проведат с участието на родители. Има и определен брой публични изяви. Определено се търси този ефект на вграждане на групите в общността- местната общност и участие на родителите. Тези особености дават наистина възможност проектът да обслужва интересът на учениците, а да не се сковава през някакви минимуми и максимуми на групи, ограничени пред зададени тематични направления и др. Използван е опитът от предишни проекти, но е надградено с нова гъвкавост, която е полезна за въображението на хората, заети в проекта.  Бих искала да откроя и още една важна особеност на този проект- за първи път в тези проекти на Министерството на образованието има нова форма на обществено участие и контрол. Това е съветът „Твоят час“, който се създава към всяко училище и в него членуват родители, общественици и има ангажимент да подпомага директора в избора на групите и да проследява целия процес, да извършва вътрешен мониторинг, да участва в изготвянето на графиците, в подбора и преценката на формите, за да гарантира, че се действа в интерес на учениците.

Ивелина ИВАНОВА