Ген. Чавдар Червенков: Кръговратът на престъпните пари спомага за значителното увеличаване на корупцията в страната

Ген. Чавдар Червенков, бивш ръководител на военното разузнаване и бивш министър на вътрешните работи, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Няма пряка връзка между организираната престъпност и тероризма в България, но чрез косвени и потенциални връзки терористичните мрежи опитват да се възползват от нелегалните трафик коридори, минаващи през Близкия Изток и Балканите до Централна и Западна Европа, каза проф. Петър Нойман от Кингс Колидж-Лондон. На състоялата се в Центъра за изследване на демокрацията кръгла маса „Връзки между престъпността и тероризма в Европа“ той, заедно с колегата си Раджам Басра, представиха възможностите, пътищата и мрежите, чрез които престъпността повлиява на тероризма, а тероризмът използва престъпността. За връзките между организираната престъпност и тероризма и за картината в България по този въпрос разговаряме с ген. Чавдар Червенков, бивш ръководител на военното разузнаване и бивш министър на вътрешните работи. Г-н генерал, какви са косвените и потенциалните връзки, чрез които терористите могат да се възползват от организираната престъпност в България?

Чавдар Червенков: Изследването, което беше представено, представлява интерес в теоретичен  аспект. Както и вие подчертахте, изводът на авторите е, че у нас не е констатирана пряка връзка между групите на организираната престъпност и тероризъм, но такава потенциална възможност съществува. Бих искал да подчертая, че авторите са се постарали, събрали са и са  анализирали  доста информация и са извели някои теоретични постановки, с които, въпреки че  не  подчертавам думата теоретична, но с които  би трябвало да се съобразяваме. Така например те са потърсили допирни точки между престъпните организации и терористичните организации, и на тази база са извели извода, че е възможна в даден момент конвергенция, тоест преливане на дейности от едната към другата посока. Те са посочили три такива групи фактори, които оказват влияние –   институционални, в които криминални и терористични групи си сътрудничат в ограничени,  съюзи,като в някои случаи е възможна  да се достигне до такава трансформация, в която престъпна група изцяло се трансформира в терористична, в резултат, примерно, на промяна на мотивацията на нейната дейност. Друга група фактори, които те са изследвали, са организационни фактори, при които се намират общи черти между престъпните групи и терористичните групи. Например, използване на насилие, което е характерно и в двата случая, създаване на  атмосфера на абсолютно отдаване на „каузата“ и в двете групи, осигуряване на емоционална среда, която владее в тези групи като  „братски връзки“ между членовете, като принадлежност към една организация, която ги сплотява. Ако си спомним правилата, при които работи класическата италианска мафия, там също можем да забележим  черти, които могат да се открият и при терористичните групи. И накрая са изследвани  и социални фактори, които  оказват влияние върху процеса на радикализация, тоест хората от престъпния свят понякога са по-податливи, по-склонни към радикализиране и се създава възможност за преминаване, ако употребим този израз, на червената линия. Всичко това е изследвано като теория и при прилагането му към конкретната обстановка в нашатах страна, заключението е че в България няма признаци за такова преливане. Въпреки че  отделни области престъпните пазари у нас са спавнително добре развити.

Водещ: Генерал Червенков, Центърът за изследване на демокрацията има две направени оценки на заплахите от организираната престъпност у нас. Те обхващат два периода – 2010-2011-та, 2013-та и 2017-та. Бих ви предложила да се спрем върху резултатите от вашите изследвания, за да добием представата за картината на организираната престъпност у нас, на мафията у нас. Споменахте престъпните пазари – кои са опасните?

Чавдар Червенков: Престъпните пазари е са доста на брой и се различават по своя обем и по щетите, които нанасят на обществото. Обемите им са в диапазон, да речем, от милиард и 700-800 милиона лева, до по-скромни суми от порядъка на 40-60 милиона. Но всички те са престъпни пазари. Щетата, която те нанасят на обществото е значителна. Тук забравяме първата част на нашия разговор – за връзката между организираната престъпност и тероризма. Говорим за щетата, която нанася организираната престъпност на обществото. Най-общо казано  две са основните групи щети. Първата е финансова, тази която засяга приходите в  бюджета. Тя има финансово изражение и директно влияе върху приходите на бюджета, респективно върху всички членове на обществото, защото отнема част от финансовия ресурс на държавата, който би могъл да се използва за най-различни цели. Втората щета, която се нанася, е социална щета. Тя не влияе директно върху фиска, но влияе върху обществото индиректно с известно закъснение. Например, огромен престъпен пазар е проституцията, както външната, така и вътрешната. И бих казал, че както  изследването  за  2011-2012-та, така и за 2017-та, това е най-големият по обем пазар, в който се въртят най-много пари. Но те  не влияят директно върху бюджета, но ефекта от този престъпен пазар има тежко социално измерение впоследствие, защото участниците в тази дейност, имам предвид основно жените, след време  увисват на врата на здравната и социалната система на страната. И тогава вече се усеща и другата щета, която този престъпен пазар нанася. В структурата на престъпните пазари за  шестте години между двете изследвания е настъпила известна разлика. За най-големия пазар вече споменах, той си остава най-голям. На следващо място през 2012-та година бяха измамите с ДДС –  откраднати около 600 милиона лева.

Водещ: 600 милиона са били измамите с ДДС?

Чавдар Червенков: Да, това беше пазарът, който беше най-голям като стойност, следван от пазара на горивата, нелегален внос и пласмент на горива и контрабандата на цигари –  двата пазара се оценяваха тогава на по около 400 милиона лева. Следваха ги наркотрафик и наркоразпространението в четирите му вида – канабис, синтетични наркотици, хероин и кокаин, общо около 350 милиона лева, и производство и търговия с нелегален алкохол, нелегален добив на дървесина, кражби на автомобили, културни ценности от порядъка по на няколко десетки милиона. Сега на първо място излиза, според нашата преценка, нелегалната търговия с горива – от порядъка между 600 и 700 милиона, след това са наркотиците – около 400-450 милиона, ДДС измамите са спаднали почти два пъти – от порядъка на 250-300 милиона лева. Тук трябва да се отбележи и осезателния спад на контрабандата на цигари, която е някъде от порядъка между 170-190 милиона лева, срещу 400 милиона лева тогава. През последните години се появиха нови криминални дейности, които очевидно са резултат на преливане на капацитет от една сфера в друга. Имам предвид каналджийството и трафика на хора. Предполага се, че част от капацитета, който е изграден като структура и възможности от контрабандата на цигари и трафика на наркотици, се използва в каналджийство и трафика на хора. Условия за това създадоха от една страна бумът на бежанците, а от друга по-ниския риск от наказание при същите, а може би и по-високи печалби.

Водещ: Какво става със спечелените по престъпен начин пари, господин генерал?

Чавдар Червенков: Това е всъщност най-интересният въпрос и той определя стратегията и тактиката за борбата с организираната престъпност, защото тези пари, след изпиране  отново  се завъртят в  престъпния  бизнес, но  част от тях се използват за заплащане на различни нива. Тоест този кръговрат на финансовите средства придобити по престъпен начин подхранва  корупцията . Близко е до ума, че голяма част от тези престъпления  не могат да бъдат извършени без съучастието или мълчаливото неучастие на редица служители по цялата верига на администрацията. Така че част от тези пари влизат в този оборот, което повишава нивата на корупция в страната и отново влизат в оборот. По отношение на теоретичната връзка – опасността от тази потенциална връзка между определени престъпни дейности и терористична дейност, това е, че терористични групи и организации биха могли да използват възможностите и каналите на престъпни групи, когато  трите групи фактори, за които говорихме в началото, намерят  допирни точки. И тогава тази мрежа или възможности, способности на организираните престъпни групи се поставят директно в услуга на терористични организации и  се създава реално заплаха за сигурността. Та затова всъщност това, което се отнася за нас, за нашата страна, борейки се за намаляване размера на престъпните пазари, ние се борим и с потенциалната възможност за поява на терористични действия у нас.

Цоня Събчева