Георги Паздеров, РЗИ-Бургас: Съгласно протоколите от извършените изследвания на водата в зоните за къпане до този момент е видно, че същите отговарят на категория „води с отлично качество“

 Д-р Георги Паздеров, директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас в интервю с Радио „Фокус“-Бургас за проверките относно чистотата на морето и басейните в Бургас. 

Фокус: Колко проверки е извършила към момента Регионална здравна инспекция Бургас по отношение на чистотата на водата в морето?
Георги Паздеров: Съгласно указание за планиране дейността на РЗИ за 2019г. и одобрен план, РЗИ-Бургас извършва мониторинг на качеството на водите за къпане в утвърдените зони за къпане, съгласно предварително изготвен график. Проби морски води се вземат от 48 зони за къпане на период не по-голям от 14 дни, т.е. минимум два пъти в месеца. Според Европейското законодателство класификацията на водите за къпане в зоните за къпане в Бургаски регион за 2018г. са 30 зони за къпане с отлично качество и 18 зони за къпане с добро качество. През сезон 2019 г. до момента са взети 120 проби морска вода от всичките 48 зони за къпане.
Фокус: Какво констатираха извършените проверки?
Георги Паздеров: Съгласно протоколите от извършените изследвания на водата в зоните за къпане до този момент е видно, че същите отговарят на категория  „води с отлично качество“.
Фокус: Къде беше констатирана най-чистата вода в региона и къде най-замърсена?
Георги Паздеров: От проведения до момента мониторинг се вижда, че водите за къпане в 48-те зони за къпане, прилежащи към регистрираните 84 плажа, съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.) и Директива 2006/7/ЕО – няма добри и лоши проби.
Фокус: Извършват ли се проверки от страна на РЗИ-Бургас на водата в басейните на територията на Бургас?
Георги Паздеров: В регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ-Бургас, към момента са вписани 694 басейна, разположени на територията на Бургаска област, от които 621 открити и 76 закрити. За 2019 г. до момента има 1 новорегистриран басейн. Проверките от РЗИ се извършват, съгласно одобрен план и включват – вписан ли е обекта в регистъра на обектите с обществено предназначение,  проверка за наличието и състоянието на обслужващите помещения (санитарни възли, съблекални, душове), обозначаване на дълбочините на басейна,  режима на почистване и дезинфекция,  медицинско обслужване и водноспасителна дейност. Основен елемент на контрола е качеството на водата за къпане в басейна. За целта лицето, което извършва дейността съхранява в обекта: дневник с регистрираните резултати по показатели остатъчен хлор и рН; протоколи от извършени изследвания на водата на басейна по микробиологични и химични показатели. Контролът на качеството на водата в плувните басейни, извършван от РЗИ-Бургас се осъществява и чрез вземане на проби и анализ на водата по микробиологични и химични показатели от служителите на инспекцията. От началото на 2019 г. до момента  са извършени 108 проверки на закрити и открити басейнии. Взети са проби за анализ по микробиологични показатели – 35 бр. и по химични показатели – 17 бр.
Фокус: Какво констатираха те?
Георги Паздеров: От взетите проби по микробиологични показатели 3 са нестандартни, а по химични показатели са нестандартни 14 проби. По-голeмият процент нестандартни проби при химичните показатели в сравнение с микробиологичните се дължи на неправилно и некомпетентно дозиране най-вече на хлорните препарати от фирмите/лицата поддържащи басейните. За нестандартните проби са издадени предписания за отстраняване на несъответствията.
Фокус: Колко и какви други проверки предстоят?
Георги Паздеров: Съгласно указанието за планиране, организиране и отчитане на дейността на РЗИ по опазване общественото здраве за 2019г., дадено от Министерство на здравеопазването, минималната кратност за проверки в този вид обекти е два пъти в годината. При сезонните обекти кратността на проверките може да бъде по-малка и зависи от продължителността на работа на обекта през сезона. РЗИ ще продължи да извършва проверки, съгласно одобрения план на институцията. Извънредни проверки се извършват при постъпване на сигнали и жалби.
Фокус: Какви могат да бъдат опасностите за човешкото здраве от къпане в замърсена вода?
Георги Паздеров: Неправилното третиране с дезинфекционни препарати може да доведе, както до увеличаване на общия брой микроорганизми при недостатъчна обработка, така и до дразнене на кожата и лигавиците, възникване на алергична реакция на организма и други общи прояви при много чувствителни лица, при прилагане на по-големи концентрации на химични вещества, използвани за дезинфекция. Във връзка с горецитираното, следва да се извършва непрекъснат контрол на показателите на водата и правилна обработка на същата, при спазване на нормативните изисквания от физическите и юридическите лица, стопанисващите басейна.
Деница ДИМИТРОВА