Гл. инсп. Пламен Генчев, РСПБЗН – Габрово: През последните 10-15 години се отчита рязко увеличение на пожарите, причинени от газови уреди

пожар

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност. Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди. Какви са те – чуйте в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с гл. инсп. Пламен Генчев, началник на Районната служба в Габрово.

Фокус: Започва отоплителният сезон. Какви мерки за безопасност трябва да спазваме през зимните месеци?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Гражданите трябва да знаят, че има някой основни правила за безопасно ползване на отоплителни уреди. На първо място трябва да се използват само стандартни, технически изправни отоплителни уреди. Те трябва да се монтират на  безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали и задължително да се поставят върху негорими подложки. Не трябва да се оставят работещи отоплителни и електронагревателни уреди без наблюдение и да не се ползват уреди с открити реотани. За печките на твърдо гориво трябва да се създават подходящи условия, при които няма възможност въглени или искри да попадат върху намиращите се в близост горими материали. Газовите уреди и бутилките  не трябва да се оставят в близост до отоплителни уреди, защото се нагряват и това може да предизвика взрив. Не трябва да се съхраняват горива в непосредствена близост до отоплителни уреди. В домовете могат да се съхраняват само количества, които са за ежедневна употреба. Много е важно хората да знаят, че не трябва да разпалват уреди на твърдо гориво със запалими течности, които не са предназначени за такъв вид дейност. Много често се случва печки на твърдо гориво да се разпалват с бензин или нафта, което е предпоставка за предизвикване на пожари и за това хората да пострадат и дори да загинат. Сгурията и пепелта трябва да се изхвърля само в негорими метални съдове. Това също е предпоставка за пожара. Повечето контейнери за отпадъци, които са пластмасови, много често се запалват и изгарят, което нанася допълнителни щети на всяка една община. Всички димоотводи, кюнците на отоплителните уреди на твърдо и течно гориво, трябва да са стабилно укрепени и да са монтирани на безопасни разстояния от горими конструкции. Не трябва да се забравят комините. Трябва да се ползват услугите на специалисти за поддържането на комините. Те трябва периодично да се почистват от сажди. Това е задължително  най-вече преди отоплителния сезон, а ако може още веднъж по време на отоплителния сезон, би било добре. Желателно е да се обръща особено внимание на децата и възрастните хора, особено над 70 години, тъй като те са най-уязвимата група от населението. В никакъв случай не трябва да се оставят без надзор и в близост до отоплителни уреди.

Фокус: Каква е статистиката за миналия отоплителен сезон? Колко пожара за възникнали в следствие на неправилно използване на отоплителни уреди?

Гл. инсп. Пламен Генчев: През миналия отоплителен сезон сме участвали в ликвидирането на 82 пожара с материални загуби. Отделно сме реагирали на общо 133 броя възникнали пожара в комини в жилищни сгради. Това е един доста сериозен брой. Хората трябва да приемат, че комините са много важни и трябва да се почистват задължително всяка година. Отделно в контейнери за отпадъци сме имали 68 броя произшествия. Изхвърля се пепелта в пластмасови контейнери. Докато се види, че е запален и докато Пожарната реагира,контейнерът вече е изгорял. От тези 82 пожара, 46 или над 50% са били в отрасъл „Жилищно стопанство“. Това означава, че през отоплителния сезон миналата година повече от  половината от пожарите са били в жилищното стопанство. Причини за тях са най-много са късо съединение, небрежност при боравене с открит огън и небрежност при боравене с отоплителни и нагревателни уреди. Точно тези мерки, които преди малко изброих, не се спазват и това е причина за възникване на голяма част от пожарите в жилищата на хора. През миналия отоплителен сезон 87 човека са загинали в домовете си. Над 139 са пострадалите при битови пожари, при пожари в дома. Над 2100 са пожарите възникнали в бита в страната. Над 75% от пожарите в дома възникват при неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди.

Фокус: Кой от всички начини на отопление е най-опасен и най-често възникват случаи на пожари?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Една от най-честите причини е неправилно използване на отоплителни уреди на твърдо гориво, но през последните 10-15 години има рязко завишение при пожарите, причинени от газови уреди, които се ползват за отопление. Газта е един от евтините източници на топлина, а и стойността на горивото е ниска, през последните години хората започнаха да прибягват и към този вид отопление. Газта е един от опасните материали. Пробан-бутанът, или т. нар. LPG, е въглеводородна смес, която представлява горим взривоопасен газ. Той е по-тежък от въздуха и много често при изтичане остава в долните части на помещенията. За разлика от природния газ пробан-бутанът е доста по-опасен поради тази своя особеност. Наслоявайки се в помещенията, много трудно се отстранява. Дори и чрез проветрения това е трудно и при наличие на някакъв източник на възпламеняване много често е причина, не само за пожари, а и за взривове. Една от основните грешки, които се допускат през отоплителния сезон при работа с печки на газ и пробан-бутан, е това че те се пълнят на бензиностанциите. Пълненето на битови бутилки в такива автоснабдителни станции е опасно за живота на тези, които ги ползват. На тези станции бутилките се препълват нерегламентирано с повече газ, отколкото е обемът на бутилката. Стандартно те трябва да се пълнят до 80%, но бензиностанциите и газстанциите нямат такива уреди за измерване на количеството и много често те се препълват. При препълване на бутилка, след като се отнесе в дома, се поставят клапаните, които много често, поради високото налягане,  не могат да застанат добре на отвора на бутилката и започва изтичане на газ, в следствие на което се получават пожари. Хората трябва да знаят задължително, че отоплението с пропан-бутан не е безопасно и трябва да вземат всички възможни мерки да предотвратят евентуално възникване на пожари и на произшествия. Задължително бутилките се закупуват с нови. Не се пълнят от колонки. Трябва да използват стандартни редуцир вентили в тях и винаги да оглеждат маркучите и накрайниците на отоплителния уред.  За газифицираните райони, в които хората ползват природен газ за отопление, трябва да знаят, че ако усетят мирис на газ, трябва да се обадят по най-бързия начин на аварийните екипи на газоразпределителното дружество или на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Трябва да спрат експлоатацията на уреда, да затворят крановете. Всеки един, който се топли на природен газ, знае къде са крановете и къде е таблото.

Фокус: Най-рисковите групи са възрастните хора в малките населени места. Най-често това са трудноподвижни и самотноживеещи хора. Провеждате ли информационни кампании в тази насока?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Това, което правим в област Габрово, е да се свържем със заведенията за социални услуги, които ни предоставят списъци на самотно живеещи и трудноподвижни хора. Ние задължително в нашите диспечерски пунктове имаме такива списъци с адресите и имената на тези хора. Отделно всяка зима, преди началото на отоплителния сезон, правим един инструктаж с работниците на тези заведенията за социални услуги и им раздаваме листовки с молбата при посещение на тези самотноживеещи хора да им обръщат внимание на елементарните правила за безопасност, които трябва да знаят и да спазват и отделно по възможност от тяхна страна да „хвърлят един поглед“ на отоплителните уреди,с които хората се топлят. Те имат достъп до тях, носят им храна, грижат се за тях. Това предвиждаме за тази група хора. Иначе имаме инициатива и за свързване с т. нар. пенсионерски клубове. Там също в подходящо време намираме начин да изнесем лекции под формата на инструктаж, за да им набележим основните мерки на безопасност, които трябва да знаят през отоплителния сезон.

Надежда КРЪСТЕВА