Даниела Димитрова, ТСБ – Югозапад: Всеки втори емигрант от областта е на възраст между 20 и  39 години

Радио "Фокус" - Кюстендил

Началникът на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад Даниела Димитрова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Димитрова, с какво се характеризира текущата демографска ситуация на територията на Кюстендилска област, какво сочат данните на статистиката?

Даниела Димитрова: Данните сочат, че имаме продължаващо намаляване и застаряване на населението. То е 121 099 души, което представлява 1.7% от населението на България. В сравнение с предходната година то намалява с  2 332 души, или с 1.9%. Областта е на 21 място по брой на населението в страната. Мъжете в областта са 48.6%, а жените – 51.4%, или на 1 000 мъже се падат  1 059 жени. Лицата на 65 и повече навършени години са 32 522, или 26.9% от населението на областта. В сравнение с предходната година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 година увеличението е с 6.8 процентни пункта.Делът на лицата на 65 и повече навършени години от населението на съответната община в областта е най-висок в община Невестино – 54.1%. Най-нисък е делът на възрастното население в община Дупница – 23.9%.

 Фокус: До какво води тенденцията на остаряване на населението?

Даниела Димитрова: Това води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Това разпределение зависи и от законодателните промени  при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За предходната година тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете. Това означава, че населението в трудоспособна възраст на областта намалява въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране с  1 807 души, или с 2.6% спрямо предходната година и достига 68 001 души, или 56.2% от цялото население на областта. В тази категория население мъжете са  36 687, а жените – 31 314. Увеличава се населението над трудоспособна възраст – 37 573 души, или 31.0% от общото население в област Кюстендил. Населението под трудоспособна възраст наброява 15 525 души, или 12.8% от населението на областта.

Мога да кажа, че област Кюстендил има нисък коефициент на демографско заместване или 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Фокус: Къде живеят повече хора, в градовете или селата?

Даниела Димитрова: Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението в област Кюстендил. В градовете живеят 84 329, или 69.6%, а в селата – 36 770, или 30.4% от населението на областта. Общо 77.6% от населението на областта живее в двете най-големи общини – Кюстендил и Дупница, и двете с население над 40 хил. души. Най-малка по брой на населението е община Трекляно, която е и най-малката община в страната. В нея живеят 798 души, или 0.7% от населението на областта. След нея по брой на населението е община Невестино – 2 088. Най-голяма е община Кюстендил – 53 845 души. След нея е община Дупница с население от 40 124 души, или 33.1% от населението. При всички общини в областта има намаление на населението.

Фокус: Ако трябва да се открои нещо положително, какво е то?

Даниела Димитрова: Намалява детската смъртност като броят умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени е 9.1. Броят на сключените граждански бракове се увеличава. Регистрираните юридически бракове в област Кюстендил са 371 – с 82 повече спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 74.7% са сред населението в градовете. Освен това намалява броят на бракоразводите. Техният брой е 176, или с 22 по-малко от регистрираните през предходната година. От всички прекратени бракове 81.3% се отнасят за населението в градовете. Мога да кажа, че средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.4 и 28.4 години.

Фокус: Как стои въпросът с демографската криза, като обобщение?

Даниела Димитрова: Всички общини в областта имат отрицателен естествен и механичен прираст. За година в резултат на отрицателния естествен прираст  – разликата между живородените и умрелите,  населението на областта е намаляло с 1 656 души.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в област Кюстендил оказва и механичният прираст, който също е отрицателен – минус 676 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. 1 235 души са променили своя настоящ адрес от областта в други области на страната, а 835 души са емигрирали в чужбина. Всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години.

Венцеслав ИЛЧЕВ