Даниела Машева: Иван Гешев притежава необходимите професионални качества да заеме длъжността „главен прокурор“

снимка: pixabay.com

Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по атестиране и конкурси към нея, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Завърши заседанието на първата комисия на Прокурорската колегия на ВСС – Комисията по атестиране и конкурси. Както е известно – единственият кандидат за главен прокурор – Иван Гешев, се появи лично в залата, за да изслуша заседанието на комисията. Какво е впечатлението на Комисията и какви са акцентите от подготвения от нея доклад за единствения кандидат за главен прокурор – въпросът е към Даниела Машева, говорител на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и председател на комисията.

Даниела Машева: Впечатлението на комисията и изводите, които бяха направени в резултат на обстоен анализ на цялостната информация, която беше събрана от органите на съдебната власт, където господин Гешев е работил, а именно това са Столична следствена служба, Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Специализираната прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Инспектората на Висшия съдебен съвет за осъществявани проверки на тези органи на съдебната власт, констатациите, както и бяха обсъдени всички становища, които са постъпили до момента и които са обявени на сайта на Висшия съдебен съвет относно кандидатурата на господин Гешев. И обобщеният извод, до който достигна комисията и който беше обективиран в доклада, приет на днешното заседание на комисията, е, че господин Гешев притежава необходимите професионални качества да заеме  длъжността „главен прокурор“. За това сочат неговият висок професионализъм, стриктно изпълнение на служебните му задължения, които безспорно са допринесли за последователното му кариерно израстване на посочените органи на съдебната власт. Също така се констатира, че прокурор Гешев притежава изключителни умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, отговаря в пълнота на изискуемите качества, които са разписани в Закона за съдебната власт, а именно доказани ръководни, административни умения ни мотивация за заемана на длъжността „главен прокурор“. Наред с това, той е получил в своето кариерно развитие признание за дейността си от редица международни институции, както се и ползва с категорично изразената широка подкрепа от колегите си от прокуратурата в страната и от органи и институции, с които е работил в тясно сътрудничество. Също така бяха обобщени постъпилите до момента общо на брой 73 становища относно професионалните качества на господин Гешев, 68 становища са позитивни, подкрепящи кандидатурата, а в останалите се изразява несъгласие с кандидатурата на Гешев и се отправят призиви както към прокурорската колегия, така и към Висшия съдебен съвет, да се започне нова процедура за избор на главен прокурор.

Водещ: Госпожо Машева, ако позволите няколко въпроса. Каква е резултатността от работата на прокурор Гешев?

Даниела Машева: Резултатността от работата е висока и всъщност тя е подкрепена със статистически данни, както относно работата му като редови прокурор, така и относно осъществяваната от него дейност като административен ръководител на Специализираната прокуратура и през последната повече от година като заместник на главния прокурор и ръководната дейност, която осъществява в тази връзка.

Водещ: А колко съдебни акта в резултат на неговата работа са влезли в сила в съда?

Даниела Машева: За работата му в Софийска районна прокуратура и Софийска градска прокуратура, която е за периода от 2006 година до юли 2016 година прокурор Гешев е постановил общо 2969 акта по преписки, общо 4218 постановления по досъдебни производства, постановил е 9 акта по международно правно сътрудничество по наказателни дела, в съда е внесъл 230 прокурорски акта, взел е участие в 701 съдебни заседания, като по внесените от прокурор Гешев прокурорски актове в съда са осъдени общо 233 лица.

Водещ: А след лятото на 2016-та?

Даниела Машева: След лятото на 2016-та прокурор Гешев е избран за административен ръководител на Специализираната прокуратура. Всъщност там освен за посочения период, са отчетени и актове, които той има във връзка с функциите на административен ръководител. В периода, в който прокурор Гешев е бил в Софийска градска прокуратура, следва да се отбележи, че той е работил по дела с изключителна фактическа и правна сложност, много обемни дела с висок обществен интерес, и поради това за този период, в определени отрязъци от този период, е работил само по тези дела.

Водещ: Казахте, че 73 професионални становища е  получила ръководената от вас комисия за кандидата-прокурор Гешев. Ако можете да ни насочите, тези, които са в негова подкрепа, с какво се мотивират, и тези, които са срещу него – пак за какво?

Даниела Машева: 73 броя становища са всички становища, постъпили до настоящия момент. Трябва да кажа, че тъй като Комисията по атестиране и конкурсите, съгласно определения времеви график, трябва да утрешна дата, до 17 септември, да приеме такъв доклад, пък утре на заседание Етичната комисия ще приеме доклада за нравствените качества на господин Гешев. Та в тази връзка в случая са постъпилите становища до настоящия момент. Но становища и въпроси към кандидата могат да постъпват до 7 дни преди изслушването на кандидата, което беше насрочено за 24 октомври. Но какво показва обобщението до настоящия момент? Че основна част на становищата са в подкрепа на Гешев и те са от системата на прокуратурата – от 66 прокуратури от различни нива, 4 следствени отдела, становища от следователи от Национална следствена служба. Като, наред с магистратите, такава подкрепа в тези становища отправят и съдебните служители, тоест от съответната администрация на органите на съдебната власт. Такива становища, които са в подкрепа, са изпратени и от органи и институции, с които кандидатът е работил. Това са 18 областни дирекции на МВР, ГД „Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, както и от ДАНС. Положителни становища са изразили представителите на Камарата на следователите, Асоциация на прокурорите е направила две такива становища, като например се изразява принципна и категорична подкрепа за номинирания кандидат за главен прокурор, като във второто становище, което постъпи миналата седмица, Асоциацията на прокурорите изразява твърдото си несъгласие с опити на някои среди изборът на главен прокурор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран уличен натиск и компроматна кампания. Също така позитивни становища са постъпили от ръководствата на УНСС, от Югозападния университет „Неофит Рилски“, също така са постъпили от изявени представители в научните среди – от проф. доктор Валери Димитров, проф. Маргарита Чинова, проф. Костадин Кирилов. И, разбира се, отчетени са и постъпилите становища, които съдържат възражение и несъгласие с издигнатата кандидатура на господин Гешев. Първото е от Гражданско сдружение „Инициатива правосъдие за всеки“, и в него се съдържа призив към прокурорската колегия да оттегли направената кандидатура за главен прокурор, тъй като процедурата е при липса на конкуренция и е опорочена. Задават се и въпроси, но към членовете на прокурорската колегия. Следващото становище е от съдия в Софийския районен съд, който е и доктор по административно право – Васил Петров, като същият твърди, че кандидатът за главен прокурор е тесен специалист с липса на интереси и поглед отвън борбата срещу корупционните престъпления и организираната престъпност, както и със съмнителни схващания относно разделението на властите. Постъпило е в такъв негативен аспект и становище от Адвокатския съвет в Пловдив, което също съдържа несъгласие с кандидатурата на Гешев, тъй като не приемат неговото разбиране за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, изразени в негова медийна изява. И последното негативно становище е от фейсбук група на българските адвокати, които пък изразяват своята тревога и безпокойство от начина, по който се провежда процедурата за избор на главен прокурор, като призовават членовете на Висшия съдебен съвет да открият нова по-прозрачна, по-отворена процедура.

Водещ: Госпожо Машева, след изслушването на прокурор Гешев на 24 октомври, как ще продължи процедурата?

Даниела Машева: След изслушването на господин Гешев, поставянето на въпроси и даване на отговори от негова страна, ще се пристъпи към гласуване от страна на пленума на Висшия съдебен съвет по издигнатата кандидатура. И всъщност, ако кандидатурата бъде подкрепена и има 17 гласа „за“, което е минимумът на броя на квалифицираното мнозинство на членове на пленума, той ще бъде избран за главен прокурор. След което решението на пленума на Висшия съдебен съвет се изпраща незабавно на президента на Републиката за издаване на указ. Като, разбира се, правомощие на президента е да върне кандидатурата при несъгласие от негова страна, като при повторно внасяне на същата кандидатура той е задължен да я одобри и да подпише указа.

Водещ: Тоест, ако се внесе повторно същата кандидатура, тя няма да мине през този път на комисии, гласувания, изслушвания и т.н.?

Даниела Машева: Не. Ако бъде върната от президента кандидатурата, всъщност се пристъпва само към повторно гласуване относно същата кандидатура.

Водещ: В случай обаче, ако господин Гешев не събере гласове от пленума на Висшия съдебен съвет, това означава ли, че цялата процедура за избор на главен прокурор стартира отначало?

Даниела Машева: Да, така е. Ще се обяви нова процедура за избор на главен прокурор от самото начало, така че с възможност за други кандидатури и изобщо трябва да бъдат преминати всички етапи, които са разписани в закона. Абсолютно нова процедура се обявява.

Цоня Събчева