Две процедури по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” по ОП „Околна среда 2014 – 2020 година“ бяха представени в Благоегврад

Благоевград. Две процедури по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда“  2014-2020 г. представи по време на информационна среща екипът на Областен информационен център – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В събитието се включиха представители на общини, Басейнова дирекция Западнобеломорски район и НПО. По време на информационната среща бяха представени процедурите „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ и „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“.

Допустими кандидати по процедура  „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ са юридически лица с нестопанска цел; структури в/на МЗХГ – Изпълнителна агенция по горите и нейните структури; общини; структури в/на МОСВ, с изключение на дирекция „Национална служба за защита на природата“. Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“  е 4 609 675 лева. По нея не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект. Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински вид/видове. Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е 11 февруари 2020 г.

Допустими кандидати по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти. Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 785 000 лева. Максималният размер на БФП за проект е 71 400 лева. Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е 27 януари 2020 г.

Кандидатстването по двете отворени процедури е изцяло електронно чрез платформата ИСУН 2020.

Ливия НИНОВА