Десислава Тодорова, заместник-кмет на Община Видин: Проектите, които ще стартират своята реализация тази година са с голямо обществено значение

Десислава Тодорова, заместник-кмет по европейски политики и инвестиции на Община Видин, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Какво предвижда бюджетът на община Видин за 2020 г. по отношение на проектите и инвестициите?

Десислава Тодорова: Основният акцент на новия бюджет, касаещ европейските политики и инвестиции е, че залагаме значителни средства за изготвянето на технически проекти и технически документи.

Предвидени са средства за изготвяне на общ устройствен план на Община Видин и общ устройствен план на гр. Видин. С изготвянето на актуален общ устройствен план целим  да нанесем промените, настъпили в града и общината за последните 15 години и да се съобразим с новостроящия се скоростен път, който минава през Община Видин и да предвидим новите входове към града. Една от целите ни е и да планираме индустриална зона върху общински терен с необходимите комуникации, за да стане Видин привлекателен за чужди инвестиции, така също да  предвидим трасе за газопровод  Грамада – Видин и да  предвидим локални платна на околовръстното, за да може терените от двете страни на пътя да добият икономическо значение и да привлекат вниманието на инвеститори.Другата ни цел е да предвидим яхтено пристанище, за да се превърнем в туристическа дестинация за по-заможни туристи. Когато говорим за тези планове имам предвид, че Общината няма да строи яхтено пристанище и газопровод, а ще ги заложим технически и когато има инвеститорски интерес да сме подготвени за това.

Радио „Фокус“: Предвиждат ли се средства за проекти, свързани с градската инфраструктура?

Десислава Тодорова: Предвидени са също така средства за енергийно обследване на уличното осветление на територията на цялата община. Към момента Община Видин няма реализирани проекти, свързани с подмяна на улично осветление.

Очакваме да спестим на видинските данъкоплатци, чрез икономии на електричество, до 200 000 лв. годишно.

До сега общината не е кандидатствала към Министерството на младежта и спорта. Искаме поетапно да реновираме всички спортни обекти. Предвидени са средства за изготвяне на технически проекти за спортна инфраструктура.

Предвиждаме подготовката на планови документи и проекти в областта на екологията и в градското планиране, с акцент крайните квартали на гр. Видин и малките населени места.

В областта на екологията акцентът е върху управлението на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда.

Предвидени са средства и за изготвянето на технически проект за Крайдунавския парк, в частта от крепостта „Баба Вида“ до Речна гара – с нови алеи, ново осветление, поливна система, няколко детски площадки и указателни табели.

2020 г. е стратегически много важна за всички общини, защото това е годината, през която трябва да подготвим  идейни и технически проекти, за да може да се възползваме от възможностите, които ще ни предложи следващият програмен период и да имаме готовност да кандидатстваме при първа възможност за тяхната реализация.

Радио „Фокус“: Какви проекти предстои да стартират през настоящата година?

Десислава Тодорова: Проектите, които предстои да стартират своята реализация тази година са с голямо обществено значение.

Това са проектите по Ос 1 на ОП „Региони в растеж“, включени в Инвестиционната програма на Община Видин, като       „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13  многофамилни жилищни сгради“;- „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, включващ обект „Сградата на общинската администрация“; Изграждане на 37 социални жилища в град Видин; Основна реконструкция на 4-та част на Централна пешеходна зона – от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“.

В края на миналата година Община Видин кандидатства с проектно предложение „Изграждане на младежки дом-Видин“ по Норвежката програма към Министерството на образованието и науката, което предстои да бъде разгледано и оценено през март месец тази година.

В момента подготвяме проект за подмяна на уличното осветление в четири квартала на територията на общината, който включва подмяна на настоящето осветление с лед осветление, с цел реализиране на икономия на електричество. Проектът е отново по Норвежката програма към Министерството на енергетиката.

 

Радио „Фокус“: Какво се случва с проекта за реставрация на Синагогата във Видин?

Десислава Тодорова: Община Видин подготвя тръжната документация за откриване на процедура за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с изпълнението на един от знаковите за нашата община проекти – „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“, като този месец обявата ще бъде публикувана.

Друг важен проект е „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“. Той е на етап избор на изпълнител за изготвяне на анализи и цялостна визия за подхода на Община Видин относно подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво.

Проектът е на стойност 12 454 000.00 лева. Втората фаза на проекта – реалната подмяна на отоплителните уреди предстои да бъде реализирана през следващата година.

Община Видин изпълнява и редица други проекти в социалната сфера и опазването на околната среда.

Анна ЛОЗАНОВА