Детелина Николова: Oтдаването на концесия на морските плажове ще способства за по-доброто им стопанисване

Детелина Николова, областен управител на област Добрич, в интервю за радио „Фокус“ – Варна

 

Фокус: С колко плажа разполага областта, каква е спецификата им като география и биологично разнообразие?

Детелина Николова: На територията на област Добрич са разположени общо 32 морски плажа. Осем от плажовете са ситуирани на територията на община Шабла, 10 – на територията на община Каварна и останалите 14 са на територията на община Балчик. Бреговата ивица на община Шабла представлява съчетание от пясъчни плажове на север и скални образувания на юг. Дължината на морският й бряг е около 40 км, като плажната ивица е с обща дължина 13,4 км. Морските плажове на територията на общината  обхващат 22 % от всички плажове по българското Черноморско крайбрежие. Плажните ивици на общината са съставени от ситен, зърнест пясък и натрошени мидени черупки. Заедно с все още запазените пясъчни дюни и термалните минерални извори, плажните ивици привличат много български и чуждестранни туристи. По живописното  Каварненско крайбрежие  с дължина  от  42  км  са  развити  малки  плажни ивици.  На  брега  на  град  Каварна  е  създаден просторен изкуствен плаж. По крайбрежието са развити плажни пясъчни ивици с обща площ 74 000 кв.м. Балчишкото крайбрежие притежава, както общите за цялото Черноморие условия и ресурси, така и специфика, придаваща му екзотика и допълнителна атрактивност. Южната част на близо 18,5-километровата брегова ивица разполага с просторни плажове и горист “тип” (Краневско-Батовския плаж, 270 дка, 5,3 км дължина), а северната предлага богато релефно разнообразие от ерозирали скални стени и “уютни” плажни тераси (Фиш-Фиш, Овчаровски, Двореца, Балчик, Тузлата, с обща дължина 1,7 км и площ – 33 дка). На територията на 6 от плажовете (Дуранкулак – север 1, Дуранкулак – север 2, Крапец – север, Шабленска тузла и Шабла в община Шабла и Батовски в община Балчик)  се наблюдават образувания от дюни.

Фокус: Каква е картината през последните години, кои плажове са повече – отдадените на концесия и стопанисвани или без стопани? На какво се дължи тенденцията и как се отразява на опазване на природата и икономиката на региона?

Детелина Николова: Към настоящия момент на територията на област Добрич 11 от морските плажове (или части от тях – 3 плажа) са отдадени под наем (3 от Областния управител на област Добрич със срок до края на 2016г.); 6 от плажовете са предоставени за стопанисване на концесия от Министъра на туризма, а останалите 15 (в т.ч. части от три плажа) са обявени за неохраняеми. Като цяло, тенденцията е да има интерес от наематели за всички плажове на територията на област Добрич с изключение на няколко морски плажа, разположени на територията на община Шабла. Това се дължи на факта, че достъпът до тези плажове е затруднен инфраструктурно, в близост до тях няма електроснабдяване и водоподаване, а и самите плажове са големи, като площ и дължина на плажната ивица. Всичко това ги прави трудни за отдаване под наем или на концесия. Това от своя страна, ги прави девствени и обуславя запазване на естествените им природни дадености. Тук искам да отличим нашият КК „Албена“, който успешно изпълнява концесионния си договор и полага усилия за разширяване на дейността си. Като пример в това отношение можем да посочим съвместната инвестиция на собственика „Албена“ АД и туроператора „Томас Кук Скандинавия“, (чиято реализация възлиза на над 40 млн.лв.) при изграждането на Ваканционно селище „Бялата Лагуна“, красиво разположено на самия морски бряг, в местността „Икантълъка“ на Северното българско Черноморие, между градовете Балчик и Каварна. Това райско място се слави със своята девствена природа, чиста вода и скалисти брегове. Комплексът е от затворен тип, обгърнат от тишина и релаксираща атмосфера.  Положените усилия от Министерство на туризма за отдаване под наем или на концесия на максимално възможен брой морски плажове даде логичен резултат и на територията на област Добрич. По данни на бизнеса и статистически данни, през летния сезон на 2016 г. е отчетен значителен брой на туристи по Черноморието в областта, какъвто не е имало от 1991г. насам.

Фокус: Достатъчно ефективни ли са процедурите по обявяване на търгове – като цени, срокове и административни изисквания?

Детелина Николова: Считам за необходимо да спомена, че Областните управители могат да отдават за стопанисване морски плажове, съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК),  само под наем. Предоставянето за стопанисване, чрез концесия, се извършва единствено от Министъра на туризма. В този смисъл, изразявам мнение, че отдаването на концесия на морските плажове, ще способства за по доброто им стопанисване и ще създаде допълнителни възможности за инвестиции на територията им в дългосрочен план. Отдаването под наем на морски плажове се извършва в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като първоначалните наемни цени се определят от Министерство на туризма. Срокът за отдаване под наем, съгласно ЗУЧК е за срок до 5 години. Държа да отбележа, че след приемането на новата Методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и с това районирането на морските плажове, значително ще се подобри процеса на отдаване под наем на морските плажове, като ще се постигне по-ефективно изчисление на наемните цени, с оглед привличане на инвеститори.

Фокус:  Какви възможности  ще се търсят за подобряване на условията на морските плажове в областта, така че това да привлича по-платежоспособни и претенциозни туристи?

Детелина Николова: Голяма част от морските плажове в област Добрич са в непосредствена близост до първокласни хотелски и голф комплекси, осигуряващи комфорт за платежоспособни и претенциозни посещаващи ги туристи. Изградената много-добра инфраструктура и предоставените на туристите възможности за почивка и забавления, се отразяват положително върху посещаемостта на морските плажове.   Освен гореспоменатия факт, по отношение на отдадените под наем или на концесия морски плажове от Министерство на туризма или областните управители редовно се извършва текущ контрол по изпълнение задълженията на наемателите. Следи се за осигуряването на водно спасяване, медицинско осигуряване и извършването на санитарно-хигиенно поддържане на плажните площи. Всичко това се извършва с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия за посетителите на плажовете. Във връзка с привличането на плажуващи немаловажна е и дейността на общините във връзка с благоустрояването и почистването на територията около плажовете. Законът е категоричен. Тук е мястото да спомена, че съгласно чл. 22а от ЗУЧК, петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и петдесет на сто от наемната цена се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж в общините приходи по това перо следва да се изразходват изключително за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове; осигуряване на транспортни връзки с местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до морските; поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, разположени на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм; принудително премахване на преместваеми обекти и съоръжения на морските плажове по чл. 57а от Закона за устройство на територията; почистване и извозване на отпадъците от морските плажове, обявени за неохраняеми, включително и от морските плажове за природосъобразен туризъм.

Фокус:  Конкретно за водното спасяване, ще бъде ли намерено решение на проблема с недостига на водни спасители, за да не се налага хора в пенсионна възраст или без квалификация да извършват тази дейност и до колко качествен е контролът на дейността от държавата, в партньорство с други институции, като общини, кметства, БЧК, министерство?

Детелина Николова: Проблемът с недостига на водни спасители, следва да се постави за разрешаване, както на местно, така и на държавно ниво. Обучението и получаването на правоспособност за водни спасители в страната се извършва от Национална спортна академия и Български червен кръст. В този смисъл, считам, че популяризирането на професията, ако мога така да се изразя, е важен момент, в който могат да се включат и медиите. Не маловажни обаче са и факторите заплащане и осигуряване на битови условия, в процеса на практикуване на водното спасяване, от страна на наемателите на морски плажове. През последните три години, Областна администрация – Добрич успешно осигурява водно спасяване на неохраняеми морски плажове на територията на областта в съответствие с чл. 22а, ал.4, т.4 от ЗУЧК. В администрацията се разработват схеми за разполагане на спасителни постове на неохраняеми плажове с наблюдавана посещаемост от туристи. Схемите се одобряват от Министъра на туризма, след което се провежда обществена поръчка за определяне на изпълнител по обезпечаване с водно спасяване на определените неохраняеми морски плажове. В този процес, Областна администрация – Добрич изключително успешно взаимодейства с Областния съвет на БЧК, като се осигуряват водни спасители с необходимата квалификация и опит. По отношение на контрола върху водното спасяване, той се осъществява регулярно от изпълнителя на визираната обществена поръчка и оторизирани лица от Областна администрация – Добрич. За отдадените под наем морски плажове, контролът по осигуряването с водно-спасителна дейност се осъществява ежемесечно, в активните летни месеци, от Областната комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на отдадените под наем от Областния управител на област Добрич морски плажове на територията на област Добрич. В комисията с постоянен член участва Областния съвет на БЧК – Добрич, която е и, както споменах, оторизирана институция за обучение и издаване документи за правоспособност на водни спасители. Контролът се извършва в съответствие с Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА