Деян Дончев, ОССЗ: Млади земеделски стопани до 40 години подпомага ЕС чрез Програмата за развитие на селските райони

снимка: pixabay.com

Млади земеделски стопани до 40 години подпомага ЕС чрез Програмата за развитие на селските райони. Преди броени дни започна приемът на документи по Подмярка 6.1, от която могат да се възползват начинаещи производители и животновъди. Това обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Деян Дончев, , ръководител на областния офис на Националната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Основното условие, на което кандидатите трябва да отговарят, е да са на възраст между 18 и 40 години/включително/. Повече прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Нека разясним на нашите читатели кой може да се включи в подмярка 6.1, какви са условията за кандидатстване?

Деян Дончев: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като част от Програмата за развитие на селските райони за периода 21014 – 2020 година е мярка, която подпомага младите земеделски производители, които трябва да отговарят на няколко определени условия. Първото и основно изискване е възрастта на земеделския стопанин. Кандидатстващите трябва да са на възраст между 18 и 40 години, включително. Целта е да се подпомогнат младите стопани, навлизащи в земеделието и поемащи дейността от свои роднини. Друго условие за кандидатстване е земеделските стопани да са започнали селскостопанска дейност  не по-рано от 24 месеца преди самото кандидатстване по подмярката. Тоест ако приемем, че приемът е сега, както е в момента, земеделските стопани трябва да са започнали своята дейност преди две години. Под стартиране на дейност се разбира не само регистрирането на лицето като земеделски производител, съгласно Наредба 3 от 1999 година, но също така и придобиването на животновъдния обект, ако се развива животновъдство в стопанството, или придобиването право на ползване на земеделска земя. Не на последно място земеделската земя и животните не трябва да бъдат заявявани по-рано  от две години преди кандидатстването по схемите за директни плащания. Това е едно условие, което е променено, в сравнение с предходното кандидатстване по мярката. Преди периодът беше 18-месечен, сега е удължен на 24 месеца. Тоест, ако един млад земеделски стопанин, е имал дейност преди 5-6 или повече години, той няма право да кандидатства. Но ако е започнал в рамките на предходните две години, има право.

Фокус: Някакво ограничение  в дейността, която развиват стопаните, има ли?

Деян Дончев: По принцип има приоритетни дейности, които се финансират. Когато се подават заявленията за кандидатстване, тъй като разполагаемият бюджет е по-малко в сравнение с броя на кандидатстващите, се налага ранкинг, тоест класиране чрез определен брой точки, който всеки един проект може да събере. А точки се формират, на първо място, от размера на стопанството. И то само този размер, който се формира от приоритетни дейности. Приоритетните дейности са плодове, зеленчуци и животновъдство, в това число и пчеларство. Разбира се, в стопанството могат да бъдат включени и други дейности, но те  не носят определен брой точки. Размерът на стопанството трябва да бъде от 8 до 16 хиляди евро производствен обем. Това е мерна единици, в зависимост от площите с определените култури или броя и видовете животни, които се отглеждат. Изчислява се в производствени обеми, които от своя страна се измерват в евро. Те нямат пряка връзка с доходите на земеделския стопанин. Изчисляват се с електронна таблица, в която всяка една култура и всяко едно животно си има определен коефициент.

Фокус: Какво е нужно за кандидатстване?

Деян Дончев: За да кандидатства, земеделският стопанин представя бизнес план  пред Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателна агенция, заедно с основна информация за стопанството и кандидата. Това, на практика, представлява едно заявление за кандидатстване и комплект от документи, които са съпътстващи. Новото, в сравнение с предходните приеми, е че по мерките от  Програмата за селските райони, включително и по подмярка 6.1, кандидатстването става чрез Интегрираната система за управление на средствата от Европейските фондове, или на кратко ИСУН. Тоест, подаването става онлайн, по електронен път. Това е облекчение за земеделските стопани, тъй като те вече няма да трябва да ходят до Фонд „Земеделие“, за да носят своите документи на хартия. И оценката също ще се прави по електронен път. Освен това ако Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателна агенция, която е органът, който одобрява заявленията и проектите, имат някакви допълнителни въпроси, отново по електронен път се изпраща на бенефициента писмо, за да ги отговори.

Фокус: За пръв път ли се кандидатства само онлайн, по тази мярка?

Деян Дончев:  Да, точно по тази мярка се прави за пръв път. До сега това се правеше по Оперативните програми, но сега това е възможно и по Програмата за развитие на селските райони. И тъй като е за първи път, Службата за съвети в земеделието, която представлявам, има готовност да оказва съдействие на земеделските стопани. Ние можем да оказвам съдействие при изготвянето на заявлението, което включва основната информация и на бизнес плана. Помощта е напълно безплатна за земеделските стопани, като се цели да се облекчат  кандидатстването, както и разходите на земеделските стопани.  Ние, разбира се, имаме готовност да окажем помощ на кандидатстващите и в следващите етапи от процес, винаги когато имат нужда от това.

Фокус: Не обобщихме какъв е бюджетът на програмата и каква е сумата, за която могат да кандидатстват отделните бенефициенти?

Деян Дончев:  Това е вторият прием по подмярката. Първият беше през 2015 година. Съгласно бизнес плана за кандидатстване, плащането е в размер на 25 хиляди евро или около 50 хиляди лева на стопанство и се предоставя на две части. Първата, тоест 12 500 евро, се изплаща на земеделския стопанин, след неговото одобрение, респективно след подписване на договора с Държавен фонд „Земеделие“, а втората половина, след като той изпълни ангажиментите по бизнес плана. Основният ангажимент  е да се увеличи размерът на стопанството. Това може да стане не по-рано от 2,5 години след първото плащане.

Фокус: За какъв период от време трябва да е изготвен бизнес планът ?

 

Деян Дончев: За пет години.

Фокус: Какви са сроковете за кандидатстване, одобрението на проектите и подписването на договорите?

Деян Дончев: Приемът вече започна, буквално преди няколко дни и ще продължи до 14 юни. Подаването, както казах, е онлайн. След това ще започне оценката на проектите. В този период и Службата за съвети в земеделието има възможност да приема документите, също така да изготвя бизнес планове и да оказва съдействие, напълно безплатно.

Луиза ТРАНЧЕВА