Диана Стефанова, еколог: Целта на разделното събиране е отпадъците да бъдат рециклирани и оползотворени отново

Диана Стефанова, главен еколог в Община Благоевград в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

 Фокус: Какво е значението на разделното събиране?

Диана Стефанова: Разделното събиране на отпадъци е процес, който се обуславя от йерархията от управление на отпадъци, при разделното събиране на отпадъци. Целта е всички отпадъци, които могат да бъдат отделени от общия поток смесени битови отпадъци или масово разпространени отпадъци и да бъдат рециклирани и оползотворени отново, върнати като суровина в различни производствени процеси, да бъдат отделени от общия поток. Това неминуемо ще доведе до спестяване на ресурси и свеждане до минимум на количеството отпадък, който обезвреждаме чрез депониране.

Фокус: Как се осъществява разделното събиране в Община Благоевград?

Диана Стефанова: До този момент Община Благоевград, има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като двуконтейнерна е нашата система. Цветните контейнери- жълти и зелени, са на видни места. Те са разположени на територията на Община Благоевград, като имат за цел да осигуряват разделното събиране на отпадъци от опаковки. Община Благоевград се е погрижила и за разделно събиране на други видове отпадъчни потоци. Преди няколко дни приключи кампанията за събиране на опасни отпадъци на домакинствата. Всички тези отпадъци предавани или събирани разделно и предавани абсолютно безвъзмездно.  Община Благоевград, чрез сключени договори, е осигурила предаването от населението на масово разпространени отпадъци на площадка, която се намира в района на ж.п. гарата. Повече информация има на сайта на Общината. Това предаване е абсолютно безвъзмездно. Единствените потоци отпадъци, които не са обхванати от система за разделно събиране, това са биоразградимите отпадъци, в частност зелените градински отпадъци и хранителните отпадъци. В това отношение ни предстои да създадем система, която да осигурява разделното събиране от населението на тези видове отпадъци.

Фокус: С колко контейнера за разделно събиране разполагате?

Диана Стефанова: Контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са над 200 на територията на Община Благоевград.

Фокус: Какви са видовите контейнери за разделно събиране?

Диана Стефанова: Това са жълти и зелени контейнери. Жълтите контейнери са за отпадъци от опаковки, хартия, картон, пластмаса и метал, а зелените са за стъкло.

Фокус: Има ли смесване на отпадъците?

Диана Стефанова: За съжаление има. Контейнерите ни за разделно събиране поемат много малка част от отпадъка, за който са предназначени. Населението на територията на Община Благоевград предпочита да изхвърля своите отпадъци в контейнерите за битов отпадък, без да събира разделно и да ги поставя в тези контейнери, които са за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Фокус: След събирането им какъв процес се извършва?

Диана Стефанова: Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, Община Благоевград е реализирала с помощта на организация за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Нашата организация е „Екопртнер“. След като разделно събран отпадък попадне в контейнерите, по определен график контейнерите се извозват от организацията ни разделно събиране, с която те разполагат, където отпадъкът минава през един процес на предварително третиране. В тези контейнери много често попада смесен битов отпадък  и всякакви други видове отпадъци. Там се отделя това, което е рециклируема част и след това заминава на места където може да бъде оползотворен този отпадък. Тази част, която не може да бъде оползотворена, организацията е длъжна чрез сключени договори от нейна страна да депонира, на депо за такъв вид отпадък.

Фокус: Провеждат ли се кампании за запознаване на населението с ползите от разделното сметосъбиране?

Диана Стефанова: Провеждат се такива кампании и много често се случва да говорим за това, особено с помощта на вас медиите. Може би бихме могли още по- активно да провеждаме кампании. Когато става въпрос за разделното събиране на отпадъците от опаковки, това правим с помощта на организациите ни за разделно събиране. Изключително активно работим с подрастващите деца, с децата от училищата и детските градини. Преди кампанийното ни събиране на опасни отпадъци от домакинствата и различните други кампании, които организираме, винаги провеждаме кампании и за тяхното популяризиране. Бих искала да кажа, че ни предстои изключително много работа в тази посока, във връзка с това, че ни предстои въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци- градински и хранителни.

Фокус: Жителите на Общината имат ли култура за разделно събиране на отпадъци?

Диана Стефанова: Все още не толкова, колкото ни се иска.

Лора КАЛЧЕВА